Miljømål

Publisert 23.05.2016

Desse miljømåla er utarbeidde for prosjektet:

  • Produkt som brukast på innvendige overflater er lågt forurensande, i samsvar med krava i NS-EN 15251 vedlegg C.
  • Minimum 80 % av avfallet kildesorterast. Av dette skal minst 60 % av sorteringa skje på byggjeplassen.
  • Leverandørar av isolerglassruter deltek i eit retursystem for kasserte PCB-haldige isolerglassruter, jfr. avfallsforskriften av 01.06.04
  • Totalentreprenør er medlem i ein miljømessig forsvarleg returordning for sluttbehandling av emballasje eller har ei eiga tilsvarande returordning.
  • Miljøsanering skal vere i samsvar med rapport og anbefalingar frå Norconsult.
×