Miljømål

Energi og arealeffektivitet

Prosjektet var i utgangspunktet basert på TEK 10 – 5 %, mens brukeren ønsket et høyere energinivå. Prosjektet er omgjort til passivhus og energi klasse A. Dette er oppnådd gjennom bedre løsninger på glass, mengde glass, isolasjon og andre tiltak. Varmepumpe er inklusive.

Energimål med varmepumpe og frikjøling: 57 kwtm2 /år. Oppnådd 63 kwtm2 /år. med takvarme.

Det er lagt stor vekt på arealeffektivitet og sambruk i prosjektet gjennom arkitektur og løsninger. Arealbehov, arealeffektivitet, generalitet og fleksibilitet er vurdert nøye.

Klimagassutslipp

Nybyggprosjektet skal gjennomføre alternativanalyser både gjennom LCC-analyser og klimagassanalyser. På basis av analysene skal klimagass-reduserende løsninger velges.

Materialer

Prosjektet skal utarbeide 20 miljøvaredeklarasjoner (EPD-er).
De mest miljøvennlige materialene skal velges, unntak avvikforklares.
Materialer som inneholder stoffer med mer enn 0,1 vektprosent på prioritetslisten og kandidatlisten skal unngås.
Minimum resirkuleringsgrad for metaller:

  • Konstruksjonsstål: 70 %
  • Armeringsstål: 100 %
  • Aluminium i fasadeplater: 80 %.

Kobber og sink i tak, fasade og som beslag skal unngås (unntak ved rehabilitering av verneverdige fasader).
Tropisk trevirke og trevirke fra ikke bærekraftig skogsdrift skal unngås.

Avfall

Minimum 80 % kildesortering på byggeplass.
Total avfallsmengde for nybyggprosjektet skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA.
Forurenset grunn er registrert i miljørapport. Masser kjøres bort til godkjent mottak

Lokalisering av bygg

Følgende skal vektlegges ved lokalisering og utforming:

  • Godt samspill med omgivelsene, "gi kvaliteter tilbake" - samspill både med EC Dahls- kvartalet Vitenskapsmuseet og Thora Storm videregående skole.
  • Styrking av stedets karakter
  • Tilrettelegging for bruk av miljøvennlig transport ved å sette av plass til sykkelparkering.
×