Prosjektering

Prosjekteringsgruppe t.o.m. forprosjekt

PRL Prosjekteringsleder
ARK Arkitekter
Slyngsrad Aamlid Arkitekter AS

RIB Rådgivende ingeniører bygg
RIV Rådgivende ingeniører VVS
RIBr Rådgivende ingeniører brann
RIAku Rådgivende ingeniører akustikk
Norconsult

RIE Rådgivende ingeniører elektro
Karl Kvalsund AS 

Prosjekteringsgruppe detaljprosjekt

PRL Prosjekteringsleder
Betonmast Trøndelag AS

ARK Arkitekter
Slyngstad Aamlid Arkitekter AS

RIB Rådgivende ingeniører bygg
Thilt ingenieering AS Ålesund

RIV Rådgivende ingeniører VVS
Caverion v/ Multiconsult

RIBr Rådgivende ingeniører brann
RIAku Rådgivende ingeniører akustikk
RIM Rådgivende ingeniører miljø
Norconsult AS

RIE Rådgivende ingeniører elektro
Caverion v/ Multiconsult

×