Prosjekt MedieVolda

Statsbygg fekk i september 2016 i oppdrag frå Høgskulen i Volda å prosjektere eit nybygg for mediefag.

Nybygget skal plasserast på campus og vil innehalde areal for produksjon, undervisning og tilsette. Nokre produksjonsrom (TV-studio) og areal for animasjon vil framleis liggje i Hans Strøm-bygget.

Prosjektet har blitt gjennomført som totalentreprise med forslag til løysing og kostnadstak. I ein avgrensa anbodkonkurranse blei fire løysingsforslag med pristilbod hausten 2018 leverte til Statsbygg. I desember 2018 vann «EXPO» konkurransen. Bak forslaget står totalentreprenøren PEAB / K Nordang AS.

Forslaget er inne i ein bearbeidelsesfase frå mai til august 2018.  Bygget har eit bruttoareal på ca 3885 kvm og blir liggjande mellom Berte Kanutte og Hans Strøm. Nybygget og eksisterande bygg blir bundne saman av eit mellombygg.

Etter bearbeidelsesfasen skal prosjektet vidareutviklast gjennom ein kort detaljprosjekteringsfase med byggestart i oktober/november. Vidareføring til detaljprosjekt/bygging føreset godkjenning frå regjeringa.  Forventa byggetid er ca 18 månader.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

6100 VOLDA

Prosjekt MedieVolda (PMV)

Oppdragsgivar: Høgskulen i Volda
Brutto bygningsareal: 3885 kvm
Byggestart/ferdigstilling: November 2019 / juni 2021 (med forbehold for regjeringas godkjenning)
Status: Gjennomføringsfase
Prosjektnummer: 1130701

×