Islamabad, skandinavisk ambassadeanlegg

Publisert 10.12.2017

På vegner av utanriksdepartementa i Noreg, Danmark og Sverige har Statsbygg og Statens fastighetsverk fått i oppdrag å utarbeide rom- og funksjonsprogram for eit nytt felles ambassadeanlegg i Islamabad.

Prosjektet skal sikre kontorlokale og bustader for diplomatar ved dei tre landa sine ambassadar i Islamabad, innanfor den sikra enklaven i Islamabad. 

Sentralt i prosjektet er:

  • tilfredsstillande sikkerheitsløysingar, basert på risiko- og sårbarheitsanalyse, ROS frå 2014
  • funksjonelle bustader, residensar og kontor
  • fleksibilitet for eit framtidig endra sikkerheitsnivå
  • miljøprofil tilpassa lokale forhold med fokus på forbruk og forsyning av straum og vatn

Statens fastighetsverk og Statsbygg har kjøpt kvar si festeavtale med rett til å føre opp bygg til diplomatiske føremål. Anlegget er planlagd oppført over desse to tomtene:

  • kanselliet med plass til 86 ansatte på svenskeigd tomt
  • tre residenser pluss 21 leilegheiter på norskeid tomt

Byggeprosjekt. Pågående
Ambassade

Diplomatic Enclave

Islamabad

Fakta

Oppdragsgivar: Norsk, svensk og dansk utanriksdepartement
Brutto bygningsareal: sum ca 6600 kvm =
kanselli ca 3300 + boligkompleks ca 3300
Byggjestart/ferdigstilling: 2018/2020
Status: Programfase
Kostnadsramme: Ikkje fastsett
Prosjektnummer: 1122601

×