Junkerdal tollsted. Nybygg

Publisert 05.10.2015

Statsbygg har vært byggherre for nytt tollsted i Junkerdal. Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.

Bakgrunn for prosjektet

Tollvesenet i Junkerdal har behov for bedre kontrollfasiliteter nær riksgrensen mellom Sverige og Norge. Eksisterende tollsted ligger ca 10 km fra grensen og er derfor uhensiktsmessig plassert i forhold til kontrollfunksjonen. Tollstedet har syv faste ansatte og får i tillegg bistand fra inntil fem personer fra Bodø og Mo ved kontroller. Bygningen er liten i forhold til antall ansatte og derfor lite egnet til formålet. 

Nytt tollsted ønskes plassert nærmere grensen og på riktig side av veien. Det skal ha tilstrekkelig antall kontorer, kontrollfasiliteter for både personer og kjøretøy, samt nødvendige utearealer. Tollstedet skal ha enkel standard, men være funksjonelt.

Prosjektets forprosjektfase har vært lang grunnet planarbeid og innsigelser som har ført til tid- og ressursbruk utover det vanlige. Reindriftsforvaltningen varslet i 2011 innsigelse til reguleringsplanforslaget. Endelig vedtak i reguleringssaken ble fattet av Miljøverndepartementet i februar 2013. Tomtealternativ ble valgt med forutsetning om at det etableres terrengvoll for skjerming av reintrekk samt noe omprosjektering av utearealer. Prosjektets byggeprogram ble justert juni 2013 i tråd med dette og det ble lyst ut konkurranse for totalentreprise.

Det ble inngått avtale med totalentreprenør Veidekke i juni 2014.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2015.

Byggeprosjekt. Ferdige
Tollsted

Junkerdal

8255 RØKLAND

Oppdragsgiver: Toll- og avgiftsdirektoratet
Prosjektering: Totalentreprise med Veidekke entreprenør avd Bodø
Brutto bygningsareal: ca. 890 kvm
Byggestart/ferdigstilling: august 2014/april 2016
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 99,75 mill. kr (rpisdato okt. 2015)
Prosjektnummer: 1004601

×