Miljø

Følgjande miljømål er sette for dette prosjektet:

Målsetjing 1: Energi

  • Passivhusstandard

Målsetjing 2: Ressursforbruk/ materialforbruk

  • Bygget skal utformast med tanke på mellom anna lekkasjar og slitestyrke for å tole det krevjande bergensklimaet.

    Det vil i prosjektet stillast strenge krav til utforminga av bygningskonstruksjonen med spesielt vekt på fasadeutforminga og overgangar/samanføyingar mellom ulike materialar og bygningsdelar.

Målsetjing 3: Farlege stoff og kjemikaliar

  • Det har vist seg at bruk av nye uprøvde materialar kan gi langtidseffektar som verkar negativt på helse og miljø. Det skal derfor brukast kjende og godt dokumenterte materialar.
×