Miljømål

Det er definert følgjande miljømål for prosjektet:

Energibruk

Energibruken for nybygget skal ikkje overstige berekningane etter NS 3031. Den faktiske bruken skal målast gjennom formålsdelt energiregistrering.
Energiramma svarer til ein energibruk som i rettleiinga TEK-10 minus 5 prosent.

Prosjektet tek sikte på ein miljøprofil som kvalifiserer til midlar frå ENOVA.
Måla er vidare konkretiserte i eventuelle delmål og krav i andre dokument relaterte til prosjektet.

×