Miljømål

Dette var miljømålene for prosjektet: 

Energiforbruk

Normerende spesifikt energiforbruk skal være 220 kWh/m2.

Kulturminnevern

Det skal tas hensyn til Urbygningens antikvariske verdi. Prosjekteringsgruppens mandat er at det fortrinnsvis skal brukes tradisjonelle materialer. Med tanke på å forringe kulturminnet minst mulig, skal det gjøres færrest mulig inngrep i bygningens originale/verneverdige elementer.

På grunn av bygningens høye verneverdi, er det vesentlig at originale bygningsdeler og overflater beskyttes/tildekkes tilfredsstillende mot skader under byggearbeidene. Materialer og elementer som skal gjenbrukes skal merkes og lagres tørt og forsvarlig.

Materialvalg

Det skal brukes materialer som i produksjon og bruk gir lavest mulig belastning på miljøet og for inneklimaet. Materialer skal velges med tanke på god ressursutnyttelse, liten miljøbelastning, lang levetid og minimal avfallsgenerering.

Det skal sikres at miljøkravene følges opp ved entreprenørenes valg av produkter, for eksempel ved at det legges fram miljøvaredeklarasjon for de enkelte produktene. Det oppmuntres til bruk av tradisjonelle materialer som harmonerer med bygningens opprinnelige materialbruk.

Avfall i driftsfasen

Det skal legges til rette for en stor grad av avfallsfraksjonering i samsvar med dagens ordning og planene for campusutvikling ved NMBU.

Farlig avfall skal behandles i henhold til forskrifter, NMBUs rutiner på området og der det kan lagres midlertidig i egnede (ventilerte) lokaler. Fasiliteter for avfallshåndtering og kildesortering i henhold til NMBUs og brukernes krav skal etableres i bygningen.

×