Miljømål

Dette er miljømålene for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum.

Miljømål: Klimagassutslipp

 • 50 % reduksjon av klimagassutslipp gjennom byggets levetid (CO2-fotavtrykk) i forhold til et tilsvarende bygg bygget etter dagens nivå, og uten hensyn til miljøvennlige løsninger.

Miljømål: Energi

 • Bygget skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus (NS 3701).
 • I driftsfasen skal virkelig energibruk være på 200 kWh/m²år (bruttoareal).

Byggets varme- og kjølebehov dekkes av en varmepumpe med sjøvann som energikilde. Varmepumpen benyttes som grunnlast til oppvarming, og som topplast skal det benyttes fjernvarme.

Miljømål: Materialvalg

 • Materialene skal være solide, eldes med verdighet og være enkle å drifte og vedlikeholde.
 • Materialvalget skal bidra til å redusere påkjenningen på ytre miljø.
 • Valgte materialer skal bidra til et godt inneklima.
 • Materialer skal ikke avgi gasser som virker nedbrytende på museets samlinger.
 • Det skal foretas miljøriktig material- og produktvalg med krav til dokumentasjon av miljøegenskaper og oppfølging i alle faser av prosjektet.

Bymiljø og arkitektur

 • Det nye museet skal bidra til et godt bymiljø med gode livskvaliteter, og ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet.
 • Museets uteområde skal være en arena der museet markerer seg aktivt i bybildet og kommuniserer med publikum i og utenfor åpningstiden, med aktivitetssoner og tilrettelegging for alle besøkende rundt bygget.

Forbilde-egenskaper

 • Prosjektet skal være nyskapende, ha en tydelig karakter og være godt egnet for visning og profilering.
 • Bygningskomplekset skal fremstå som et profilert kulturbygg for Norge generelt og for sentrum av Oslo som landets hovedstad spesielt.
 • Det nye museumsanlegget med bygning og uteanlegg skal være en attraksjon som gir et særpreget bidrag til Oslos bybilde, og bidra med grønne elementer på bakkeplan, takterrasser og så videre.
 • Prosjektet skal være et forbildeprosjekt på klima og energi. Se miljømålene.

FutureBuilt-prosjekt

Nytt nasjonalmuseum er et av få bygg som kan kalle seg et "FuturBuilt»-forbildeprosjekt. Å være en del av et FutureBuilt-samarbeid krever at det nye nasjonalmuseet er et fremtidsrettet bygg med miljøvennlige løsninger som er holdbare over tid.

Bygget skal være et forbilde når det gjelder lokalisering både for å unngå unødvendig transport med bil, ha nærhet til offentlig transport og legge til rette for gående og syklende.

Det skal i flere faser av prosjektet utarbeides rapport til FutureBuilt med tilhørende klimagassregnskap og dokumentasjon av valgte løsninger.

FutureBuilt

Prosjektet deltar som et forbildeprosjekt i FutureBuilt.
Les mer på futurebuilt.no.

 

×