Oslo fengsel. Rehabilitering.

Statsbygg skal rehabilitere taket på Oslo fengsel avdeling A, kjent som Botsen. Arbeidet begynner i april 2018, og prosjektet er forventet ferdigstillt innen 2020. 

Kontrakten skal gjennomføres som en totalentreprise med samspillsbestemmelser. Prosjektet skal igangsette full rehabilitering av gesimser, takkonstruksjoner, skorsteiner, piper og lynvernanlegg ved Oslo fengsel, avdeling A. Det skal også vurderes om loftskonstruksjoner skal isoleres for å hindre varmetap og isdannelse på taket. Det er en god del arbeider som er sesongbetonte, som murerarbeide. Dette betyr at det ikke er planlagt arbeider om vinteren. Prosjektet skal gjennomføres på bakgrunn av et forprosjekt fra 2014.

Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser. I løpet av 2018 skal tre bygg/fløyer utbedres. Utbedring av resterende takkonstruksjoner for fase 2 starter våren 2020.
Fase 1 skal benyttes til læring og samhandling. Planlegging av fase 2 starter parallelt med ferdigstillelse av fase 1.

Vern

Hele det gamle Botsfengslet, avdeling A med området innenfor ringmur samt forplassen (ved "Egonporten") og Egon Olsens allé er fredet i med bakgrunn i Justisdepartementets landsverneplan. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel, som var et viktig ledd i utviklingen av justissektoren, samt å sikre det komplette fengselsanlegget med sitt monumentale uttrykk.

Prosjektet skal ta hensyn til Botsfengselets antikvariske verdi. Av kulturminnehensyn skal det gjøres færrest mulige inngrep i bygningens originale og verneverdige elementer. Grunnet bygningens høye verneverdi er det vesentlig at originale bygningsdeler og overflater beskyttes mot skader under arbeidene. Materialer og elementer som skal gjenbrukes skal merkes og lagres tørt og forsvarlig. Planlegging av arbeidene er gjennomført i tett samarbeid med antikvariske myndigheter.

Bygningsinformasjonsmodeller (BIM)

I forprosjektet fra 2014 ble større deler av eksteriøret og deler av loftskonstruksjoner modellerte i en bygningsinformasjonsmodell (BIM-modell). De delene av takkonstruksjonene og loftet som ikke enda er modellert skal skannes og modelleres i dette prosjektet. BIM-modellen skal i hovedsak benyttes til mengde-,areal- og volumkontroll, utomhusplan for riggplanlegging, analyser av vind- og snøansamling, forvaltning, drift og vedlikeholdsinnsamling (FDV-innsamling), byggbare tegninger og «som bygget» tegninger.

Byggeprosjekt. Pågående

Åkebergveien 11

0650 Oslo

Fakta

Oppdragsgiver: Statsbygg
Brutto areal: ca 4500m2
Oppstart/ferdigstillelse: Forventet oppstart i april 2018 og forventet ferdigstillelse i 2020
Status: Oppstart gjennomføring
Prosjektnummer: 1017005

×