Oslo fengsel. Aktivitetsbygg

Publisert 01.03.2012

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2013.

Oslo fengsel ligg i Åkebergveien i Oslo og er det største fengselet i landet med cirka 400 soningsplassar. Oslo fengsel manglar i dag eit fullverdig aktivitetstilbod til dei innsette.

Prosjektet omfattar oppføring av nytt Aktivitetsbygg, rehabilitering av Fyrhuset og Fløy C – U.et. og riving av Haugenstua. Aktivitetsbygget skal i hovudsak innehalde gymsal, garderobar, undervisningsrom, kjøkken, butikk og musikkrom. Bygget skal vere eit fellesbygg for heile Oslo fengsel og gi moglegheit for sysselsetjing av inntil 70 innsette og fysisk fostring for alle innsette.

Oppdragsgivar Justis- og politidepartementet
Totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør AS
Brutto bygningareal 4278 kvm
Oppstart / Ferdigstillelse 3. kvartal 2013
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 154,8 mill. kr. (prisdato juli 2011)
Prosjektnummer 11714/12014

Byggeprosjekt. Ferdige
Fengsel

Åkebergveien 11

0650 OSLO

Statsbygg forvaltar Oslo fengsel

×