Regjeringsbygg 6, R6. Nybygg

Publisert 10.10.2013

Statsbygg har ferdigstilt dette prosjektet.

Statsbygg har på oppdrag frå Kommunal- og fornyingsdepartementet bygd om tre sentrale Oslo-eigedommar, Keysersgt. 6–8 og Teatergt. 9, til eit nytt regjeringsbygg, byggjetrinn 6. Bygga er rehabiliterte, til dels rivne, og det er bygd nytt for å tilfredsstille behova. Oppdraget har òg omfatta ansvar for brukarutstyr, og dette er organisert som eit eige prosjekt: «R6 Løst inventar og utstyr».

Det nye regjeringsbygget, R6, er teke i bruk av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. R6 huser òg nokre funksjonar for Servicesenteret for departementa.

Utstyrsprosjektet 

I dette prosjektet skal Statsbygg sørgje for at alt nødvendig brukarutstyr og laust inventar blir prosjektert og implementert i det nye regjeringsbygget.

Byggeprosjekt. Ferdige
Regjeringsbygg

Teatergata 9 m.fl.

0180 OSLO

Oppdragsgivar: Kommunal- og fornyingsdepartementet, KMD
Brutto bygningsareal: ca 21.500 kvm
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme byggjeprosjekt: 1109,3 mill. kr (prisnivå juni 2012)
Kostnadsramme utstyrsprosjekt: ca 75 mill. kr (prisnivå 31.05.2012)
Prosjektnummer: 11530 / 11650

Utstyrsprosjektet:

Last ned faktaark:

R6. Utvidelse av Regjeringkvartalet
Faktaark

×