Nabomeldinger

Her ser du jevnlige oppdateringer om  driftsmeldinger, praktisk bruk og fremkommelighet i Regjeringskvartalet gjennom rive- og byggeperioden. 

7. juli: I regi av KORO blir avismonteren i dag flyttet til opprinnelige plassering foran VG-huset. Det vil trolig bli noe støyende arbeider og avsperringer.

30. juni: Maskinriving av R4 fortsetter av gjenstående betongkonstruksjon under bakkenivå. Utkjøring av rivemasser via Grubbegata og Møllergata, og opplasting på lastebil vil i perioder være støyende. Montering av stålkonstruksjoner for flytteramme utvendig/innvendig for «Fiskerne» i Y-blokken fortsetter.

17. juni 2020: Siste del av rivingen av R4 over bakkenivå pågår i disse dager. Videre fortsetter riving av gjenstående betongkonstruksjon under bakkenivå, inkludert kapping av nedre deler av enkelte gjenstående betongsøyler og betongvegger. Utkjøring av rivemasser skjer parallelt via Grubbegata og Møllergata, og opplasting på lastebil vil i perioder være støyende.

Deler av pullert-rekke samt lyktestolper mot Akersgata fjernes. Montering av utvendig flytteramme for betongkunst i Y-blokken starter.

24. mai 2020: I R4 vil maskinriving fortsette videre sydover. Utkjøring av rivemasser går parallelt med rivearbeidene, dette vil skje både via Grubbegata og Møllergata. Gravemaskin vil bli benyttet begge steder i forbindelse med behandling av rivemasser. Opplasting på lastebil vil i perioder være støyende.
Byggegjerdet i Grubbegata nederst i syd vil flyttes ut mot bommen. Først settes et lett byggegjerde opp før det grønne gjerdet flyttes ut. Det vil ikke endre bruk/funksjon av bom, men gang- og sykkeltrafikk må passere på fortausiden mot Høyesteretts hus.

15. mai 2020: Byggegjerdet for Y-blokken forlenges fra minnestedet, ut til Akersgata, nedover Akersgata og vinkelrett inn på vestre paviljong. Det vil i første omgang bli satt opp et 2m høyt stålgjerde. Deler av gjerdet vil bli etterfulgt av et tregjerde. Gjerdet vil bli plassert helt ut på fortauskanten mot Akersgata, slik at det ikke blir gangpassasje igjen på den siden, utover foran minnestedet. Adkomsten til minnestedet vil ikke bli påvirket. Oppsetting av gjerdet innebærer også at Lindealleen vil bli stengt fra minnestedet mot Høyblokken.

27. april 2020: Porten i byggegjerdet for Y-blokken ved Akersgata vil i økende grad bli benyttet, uten at det nødvendigvis er forbundet med mye støy.

22. mars 2020: Klargjøring for å ta i bruk Møllergata 19 som anleggskontor nærmer seg ferdig, og innflytting planlegges gradvis fra rett over påske. Arbeid for å fjerne søyler og bjelker i R4 syd, samt klargjøring inkl. saging av dekker for gjenbruk vil foregå suksessivt nedover. Saging vil føre til støy.

16. mars 2020: Pågående arbeider i Nytt regjeringskvartal med riving av R4 og Y-blokka pågår som planlagt., i likhet med alle andre Statsbygg-prosjekter. Smittevernshensyn og tilpasninger vil bli gjort. Situasjonen vurderes fortløpende .

9. mars 2020: Arbeider med flytting av byggegjerdet i bakgården mot Møllergatabebyggelsen fortsetter og byggegjerdet og porten mot Møllergata flyttes inn fra gaten og inn på fortauet. Saging av rivesnitt i betongplate mot Møllergatabebyggelsen starter opp.

2. mars 2020: Rivearbeidene av Y-blokken starter i dag Det første som vil skje er at det blir satt opp et midlertidig byggeplassgjerde rundt bygget, slik at området blir anleggsplass. Deretter skal det settes opp et permanent, fire meter høyt tregjerde. Maskinriving av nordre del av R4 er mer eller mindre ferdige. Maskinrivingen fortsetter videre sydover. Det vil pågå arbeid for å fjerne søyler i R4 syd, samt klargjøring av dekker for gjenbruk (saging vil føre til støy). Utkjøring av rivemasser går parallelt, dette vil skje både via Grubbegata og Møllergata. Gravemaskin vil bli benyttet begge steder i forbindelse med behandling av rivemasser. Opplasting på lastebil vil i perioder være støyende. Stillasmontasje i syd er avsluttet og fjerning av teglfasade pågår, noe som fører til støy pga. pigging.

4. februar 2020: Adkomst kjeller Y-blokk fra R5 vil stenges etter fredag 07.02.2020 og vil ikke være tilgjengelig etter dette. I Møllergata 19 er det innvendige arbeider og klargjøring for å ta i bruk bygget som anleggskontor

7. januar 2020: Midlertidig trafo ved G-blokka er på plass. Gatevarmeanlegget i fortau er satt ut av drift i forbindelse med gravearbeidene og utbedring av dette planlegges. Utbedring av gatevarmeanlegget må være utført før det kan fylles igjen, og gravearbeider avsluttes. Det antas at alle arbeider vil være ferdig i begynnelsen av uke 4

2. desember 2019: Siste del av Møllergata 17 over bakken rives og skal være avslutter før jul. Det vil bli startet med nedheising av hulldekkeelementer for gjenbruk med kran i Grubbegata. Nedheising av hulldekkelementer vil pågå frem mot jul.

19. november 2019: Det vil også bli fjernet en del påstøp på betongdekkene i syd, for å kunne gjenbruke disse i andre prosjekter. Dette medfører en god del støy.

11. november 2019: I Grubbegata vil det denne uken bli oppstart med maskinriving av fasade på R4. Det vil også bli prøvegravd med gravemaskin flere steder, for å avdekke spunten i bakken

29. oktober 2019: Maskinriving av bærende konstruksjoner i Møllergata 17 vil fortsette fortsatt pågå et par uker. Det samme med riving av vindusfelt og brystningsfelt i R4. Det vil være utkjøring av rivemasser, dette vil skje både via Grubbegata og Møllergata. I Grubbegata vil det tirsdag bli brukt kran for å løfte ned bygningselementer fra taket på R4. Onsdag formiddag vil Veidekke gjennomføre en beredskapsøvelse internt på byggeplassen, for å teste varslingsrutiner og kommunikasjon. Full utrykning av redningskjøretøy er ikke del av øvelsen, men kommando- eller gruppelederbil tilhørende nødetatene kan bli sett i området.

7. oktober 2019: Utheising og riving av bærende konstruksjoner i Møllergata 17, noe som innebærer blant annet saging/boring før utheising. Demontering av vindusfelt og brystningsfelt i R4 fortsetter, noe som innebærer blant annet pigging av teglstein. Begge arbeidene medfører støy en periode

26. september 2019: I ukene 41 til 49 vil en større andel av arbeidene foregå fra Grubbegata med blant annet nedtaking av fasadeplater og teglstein. Arbeidenes karakter har endret seg fra mye innvendig riv og rensk til riving av fasader, og dette kan muligens oppfattes som mer støy

16. september 2019: Arbeid med oppsetting av byggegjerde rundt den søndre delen av R4 (langs Grubbegata ved Høyesterettsplass) vil ferdigstilles. Dette skal ikke påvirke inn- og utpasseringer gjennom perimetersperringen i Grubbegata eller på Høyesteretts plass.

9. september 2019: Demontering av helikopterdekket vil starte opp denne uken og er i hovedsak planlagt med nedheising til Eva Kolstadsgate, men det kan også bli aktuelt med kran i Grubbegata.

16. august 2019: Riveentreprenør Veidekke har av bydelsoverlegen fått innvilget dispensasjon fra støyforskriftene ifm rivearbeidene. Dette er en generell dispensasjon og betyr ikke at det vil være sterkt støyende arbeider hele dagen i hele riveperioden. Vi vil informere om støyende arbeider så godt det lar seg gjør i forkant. Mandag 19. august planlegger entreprenør pigging av betong på taket av R4 – nordre del, dette arbeidet vil pågå utover i uka.

20. mai 2019: Arbeidene med bergsikring mot Møllergata fortsetter og da med boring av forankringsstag i grunnen under bygg i Møllergata 11,13 og 13b. Forvetnet varighet: ca 1 måned,  

14. mai 2019: Arbeidene med bergsikring mot Møllergata starter opp tirsdag 14. mai med kjerneboring og betongsaging i kjelleren på R4. Dette kan gi en støy som de nærmeste naboene i Møllergata trolig vil kunne høre.

3. mai 2019: Statens vegvesen utfører grunnundersøkelser i Hammersborgtunnelen fra fredag 3. mai kl. 20.00 og en uke fremover. Arbeidet foregår dag, kveld og natt, og det varsles om støyende arbeider. Alt arbeidet vil foregå inne i Hammersborgtunnelen, og det vil gjøre at støy til omgivelsene er noe begrenset. (Statens vegvesen, Synne Aasrum Midtgarden, prosjekteringsleder, tlf. 92 49 89 42)

2. april 2019: Gang- og sykkelveien under Høyblokken og gjennom Eva Kolstads gate er stengt de neste årene grunnet riving og bygging. 

Kontakt

Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×