Reguleringsplan

Den 10. februar 2017 ble den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD.

Statsbygg la forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 28. juni til 31. oktober 2016. Det kom inn 180 uttalelser til planen i høringsperioden. Statsbygg oppsummerte høringsuttalelsene og oversendte dem til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som grunnlag for sluttbehandlingen av planen.

Hovedpunktene i reguleringsplanen er:

  • Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og moderate høyder.
  • Hovedvekt av ny bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata.
  • Et byggeområde (felt A) etableres mellom H-blokken og Deichmanske bibliotek.
  • De to øverste etasjene på Høyblokken skal rives, og fire nye bygges på.
  • Hovedadkomst fra Akersgata.
  • Hele området blir åpent for fotgjengere og syklister.
  • Det opprettes en utvidet sikringssone.
  • Ring 1 senkes.
  • Det etableres en ny park over Ring 1 og i nord-østlig del av området.

Reguleringsplanen er utformet av Statsbygg i samarbeid med våre konsulenter: Nordic - Office of Architecture, Multiconsult, SLA, Civitas og Forsvarsbygg.

Arbeidet med reguleringsplanen

Arbeidet med reguleringsplanen bestod av flere prosesser: 

×