Anbefaling av byformprinsipper

I arbeidet med forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal har Statsbygg kommet med en anbefaling om byformprinsipper til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Anbefalingen bygger på gode ideer fra parallelloppdragene, drøftingene i evalueringskomiteens rapport og andre innspill.

Hovedtrekkene i anbefalingen er:

  • Hovedvekt av bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata.
  • Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og med moderate høyder - 24-48 m. Høyblokken (56 m) er høyeste bygning.
  • Et byggeområde (se figur, felt A) etableres mellom H-blokken og Deichmanske bibliotek.
  • Det legges til grunn 23 m² BTA per ansatt. Dette er lavere enn de 25 m² som ble brukt i parallelloppdragene, men innenfor regjeringens beslutning.
  • Etablering av park i nord-østlig del av området åpner opp for bedre eksponering av kulturminner som Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek.
  • Hovedadkomst fra Akersgata.
  • Det opprettes en utvidet sikringssone, Ring 1 senkes og alle rampene som knytter Ring 1 til det omkringliggende gatenettet fjernes.
  • Hele området blir åpent for fotgjengere og syklister.
  • Se illustrasjoner.

Statsbyggs anbefaling er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling. Reguleringsplanen forventes lagt ut til offentlig høring i løpet av våren/forsommeren 2016. Hensikten med å presentere anbefalingen er ønsket om åpenhet rundt pågående prosess.

Anbefalingen viser ett konkret forslag til utbygging, men det er kun byformprinsippene som skal tas videre til reguleringsplanen. Dette er prinsipper som fastsetter høyder, utnyttelse, lokalisering av plasser og gater og hvor det kan bygges.

Statsbyggs hovedkonklusjoner at det er fullt mulig å etablere et godt og effektiv regjeringskvartal, som samtidig kan gi noe tilbake til Oslo by. Vi anbefaler derfor at det arbeides videre langs de linjene som er trukket opp.

Anbefalingen er utformet av Statsbygg i samarbeid med våre konsulenter: Nordic - Office of Architecture, Multiconsult og Civitas.

Statsbyggs anbefaling

Se plansjer med bilder og tekst (28 MB pdf)

Bilder

Se kart og illustrasjoner til anbefalingen.

Film


Kontaktpersoner

×