Høringsdokumenter til forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet legges forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Det inviteres til å komme med merknader til planforslaget i høringsperioden fram til 31.oktober 2016.

×