Varsel om oppstart/høring

I medhold av plan- og bygningsloven ble det i februar 2015 varslet igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for nytt regjeringskvartal. Det ble invitert til å komme med merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet, og med kommentarer og innspill til planprogrammet. 

Høring av utkast til planprogram

Reguleringsplanen skal gi grunnlag for utvikling av det nye regjeringskvartalet med kontorer for Statsministerens kontor, alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet, og i tillegg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Det skal legges til rette for 5700 arbeidsplasser i gamle og nye bygg.

Høring av endringer i planavgrensningen

I februar 2016 ble det, som følge av utredninger i planarbeidet, varslet om endring i planavgrensningen i forhold til det området som tidligere var varslet. Avgrensning av planområdet angitt i tidligere varsel er vist med grønn farge på kartutsnittet. Ny plangrense er vist med rød farge. De berørte grunneiere, naboer og offentlige innstanser blir varselt gjennom et eget brev. 

Fastsettelse av planprogram

Planarbeidet for nytt regjeringskvartal gjennomføres som statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 6-4, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Planarbeidet omfattes av lovens regelverk om konsekvensutredninger. Det skal derfor fastsettes et planprogram som grunnlag for arbeidet med reguleringsplanen. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og undersøkelser, hvilke alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 13. juni 2016 planprogrammet for nytt regjeringskvartal.

  • Se programmet med vedlegg og statsrådens følgebrev til Statsbygg her.

×