Planprosessen

Regjeringen har besluttet at det skal brukes statlig reguleringsplan ved gjenreisingen av regjeringskvartalet. Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplanen. 

Statsbygg har utarbeidet forslag til planprogram i tråd med regjeringens beslutning. Det er også gjennomført en idéfase som grunnlag for å utarbeide en reguleringsplan. Dette er gjort ved parallelloppdrag for å sikre godt tilfang av ideer samt offentlig meningsytring.  

  • Planprogrammet lå i perioden 31. januar til 26. mars 2015 ute til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningsloven. Se menypunkt Planprogram.
  • Forslagene fra parallelloppdraget ble stilt ut offentlig i Høyblokken i fire uker fra 13. april til 10. mai 2015. Seks konsulentteam tok del i oppdraget og leverte forslag om byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet.
  • Evalueringskomiteens rapport om parallelloppdraget ble lagt fram på en pressekonferanse i juni 2015.
  • I oktober 2015 presenterte Statsbygg sin anbefaling av byformgrep for regjeringskvartalet. Anbefalingen ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling.
  • I februar 2016 varslet Statsbygg at planavgrensningen vil bli noe endret i forhold til det området som var varslet ett drøyt år tidligere. Blant annet ble OBOS-kvartalet tatt ut av planområdet.
  • Reguleringsplan ble lagt ut til offentlig høring 28. juni 2016. Se høringsdokumentene.

Konsulentgruppe

Plankonsulent for prosjektet er konsulentgruppen Team Nordic: Nordic Office of Architectur, Multiconsult og Civitas

Underleverandører:
SLA Landskapsarkitektur, Norsam, Kjeller Vindteknikk og NIKU

Kontakt

×