Rom- og funksjonsprogrammet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 10. mars 2017 Statsbyggs forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

Statsbygg sendte over forslaget 1. november 2016. I departementets fastsettelse er det to modifikasjoner. Disse går på en reservepott i areal til departementer med særskilt behov og noen mindre justeringer i arealene for enkelte fellesfunksjoner.

I et byggeprosjekt lages det alltid et program som skal si noe om hvilke rom og funksjoner som skal inn i det nye bygget.

Rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal fastsetter at arbeidsplasskonseptet for nye bygg og for den rehabiliterte Høyblokken  kan  være aktivitetsbaserte arbeidsplasser eller åpne løsninger med fast plass. Arealrammen settes til 23 m² brutto per ansatt i nye bygg.

Programmet legger opp til at antall arbeidsstasjoner skal tilsvare 75 prosent av antall ansatte, dvs. 75 arbeidsplasser per 100 ansatte. Med små møterom, multirom, prosjektrom etc. i tillegg, vil det alltid være plass til alle ansatte dersom det er 100 prosent tilstedeværelse.

Tegn 3 og Rambøll Norge har bistått Statsbygg i arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet.

×