Miljømål

Det er definert følgende miljømål for dette prosjektet:

Energi

Prosjektet skal benytte passivhusstandard for skole- og verkstedarealer. NS 3701 legges til grunn.

Energimålene i prosjektet setter krav til følgende

  • Kompakt bygningskropp, med redusert behov for aktiv kjøling og oppvarming.
  • God isolasjon og strenge tetthetskrav i konstruksjonen
  • Redusere bruken av energi til tekniske installasjoner
  • Energigjenvinning fra kjøleanlegg
  • Tilrettelegging for blokkdelt energioppfølging (EOS) i driftsfasen

Materialer

Miljøriktig material- og produktvalg med strenge krav til dokumentasjon av miljøegenskaper og oppfølging i alle faser av prosjektet. Dette innebærer blant annet følgende:

•Prosjektet vil kreve EPD’er for de fem viktigste byggematerialer samt dokumentasjon på stoffinnhold og avgassing der det er relevant. Dette gjøres for å dokumentere at fastsatte miljøkrav til produkter er oppfylt.
•Unngå produkter som inneholder stoffer på myndighetenes “prioriterte stoffer”-liste
•Ved valg av materialer i bygg og utomhusanlegg skal det også legges vekt på å benytte stedlige/kortreiste naturmaterialer.
•Det skal ikke benyttes treprodukter fra ikke-bærekraftig skogsdrift

Målene er videre konkretisert som delmål og krav i andre dokumenter relatert til prosjektet, se prosjektets miljøoppfølgingsskjema (MOS) versjon 5 av 12.03.2013.
Prosjektet tar sikte på en miljøprofil som kvalifiserer til å søke ENOVA om midler.

×