Slottsplassen. Rehabilitering

Publisert 23.10.2013

Statsbygg ferdigstilte dette prosjektet i 2013.

Prosjektet skal løse problemene som følger av at regnvann fra Slottsplassen renner ned mot Frederiks gate og trekker med seg store mengder grus som fyller sluk og sandfang og legger seg i Slottsbakken og tilstøtende gater. I sommerhalvåret forsvinner anslagsvis 10-12 kubikkmeter hver måned.

Det etableres nå et fast dekke med asfalt og et toppsjikt med rødaktig grus som stabiliseres med et fargeløst bindemiddel, Vegecol. Det foretas masseutskiftning for å stabilisere overflaten og for å fjerne et gammelt forurenset lag med asfalt. Overflaten skal bli så lik dagens grusoverflate som mulig.

Nytt avvanningssystem etableres for å ta hånd om overvannet fra plassen. Dette består av vannrenner, ledningsnett og et fordrøyningsmagasin som etableres under bakken rett ovenfor Holberggangen på nordlig side.

Det er nedsatt et prosjektråd som ledes av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Les mer om prosjektrådet.

Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(tidl. Fornyings-, administrasjons- og kirkedep.)
Entreprenør Steen & Lund AS
Plassareal Slottsplassen: 15.900 kvm. Slottsbakken: 2.520 kvm.
Oppstart / ferdigstilling 21. mai 2013 / 17. mai 2014
Status Ferdigstilt oktober 2013
Kostnadsramme 70 + 21 mill. kroner (prisdato november 2011)
Prosjektnummer 12317

Byggeprosjekt. Ferdige
Annen eiendom

Slottsplassen

0010 OSLO

Last ned

Slottsplassen. Rehabilitering
Ferdigmelding

×