Miljømål

Det er satt følgende miljømål for prosjektet:

Avfall

  • Forurensede masser skal gjenvinnes så langt det lar seg gjøre
  • Sorteringsgrad 90% på bygningsavfall

Materialbruk

  • Det skal innhentes sikkerhetsdatablad (EPD, Environmental Product Declaration) for de tre produktene bitumen, pukk og bindemiddel for toppsjiktet. Dersom det er praktisk og økonomisk mulig, skal det mest miljøvennlige produktet på basis av denne EPD-dokumentasjonen benyttes.
  • Materialer som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på prioritetslisten og kandidatlisten (helse- og miljøfarlige stoffer) skal unngås.
  • Tropisk trevirke og trevirke fra ikke bærekraftig skogsdrift skal ikke benyttes.
×