Prosjektrådet

Det er etablert et prosjektråd for prosjektet under ledelse av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), som er oppdragsgivende departement.

Prosjektrådet har følgende sammensetning:

Statsbygg har sekretariatsfunksjonen for prosjektrådet.

Prosjektrådet er departementets rådgivningsgruppe. Det skal gi råd i alle saker av vesentlig betydning for planleggings- og byggeprosessen.

Alle saker som har konsekvenser for fremdrift, kostnader og kvalitet skal legges frem for prosjektrådet. Prosjektrådet skal tilrå beslutninger som skal fattes av KMD. Det samme gjelder saker som må forelegges regjeringen.

×