Boliger på Svalbard

Publisert 02.06.2017

Statsbygg skal bygge opp til 100 boenheter, fordelt på flere tomter i Longyearbyen. 

På grunn av snøskred har Statsbygg mistet totalt 15 boenheter på Svalbard. I tillegg ligger flere statlige boliger i skredutsatt sone. Dette gjør at Statsbygg ikke lenger imøtekommer boligbehovet for statlige kunder, eller behovet for boliger i forbindelse med nyetableringer av statlige etater.

Boenhetene skal bestå av 3-,4- og 5-roms leiligheter. 

Prosjektet skal bidra til å opprettholde bosetningen i Longyearbyen, og sikre at innbyggerne kan bo trygt i rassikkert område. Videre skal prosjektet bygge opp under videre næringsutvikling, samt sikre at statlige etater fortsatt kan ha virke på Svalbard og styrke norsk bosetning.

Effektive prosesser

Byggeprosjektets overordnede mål er å imøtekomme behovet for boliger så snart som mulig. Dette vil avhenge av raske og effektive prosesser som går mest mulig parallelt. Fremdriftsplanen vil sette premisser for gjennomføringen og valg av løsninger, og gjør at løsninger som modul- eller elementbyggeri vil bli vurdert.

Per i dag foregår det en avklaringsprosess for mulig bebyggelse i Melkeveien. Her er det igangsatt en delplanprosess (omregulering).

I Gruvedalen har Statsbygg fått tildelt en tomt, der det skal bygges mellom 40 og 50 boenheter, fordelt på 3- og 5 roms leiligheter. 

Statsbygg har engasjert RAM Arkitektur for utarbeidelse av skisseprosjekt, og det jobbes med å finne optimale bebyggelsesmuligheter på tomten i Gruvedalen. 

Byggeprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brutto bygningsareal: 
Status: Delplanprosess/ Skisseprosjekt
Byggestart/ ferdigstilling: våren 2018/ våren 2019
Kostnadsramme:
Prosjektnummer: 1144501

Kontakt

Inger-Johanne Tollaas
Prosjektleder
Mob. 46825641
Send e-post

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×