Svalbard globale frøhvelv, utbedring. Svalbard Global Seed Vault Improvements

Publisert 20.05.2017

Etter mer enn ni års drift står Svalbard globale frøhvelv overfor tekniske utbedringer i forbindelse med vanninntrenging i ytre del. Bakgrunnen er at permafrosten ikke har etablert seg som planlagt.

Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere, basert på en "føre var" holdning.

Tiltak som er gjennomført

 • Fjerne varmekilder i adkomsttunnelen. Dette vil sikre mot vanninntrenging som følge av eventuelle klimaendringer.
 • Det vil bli laget dreneringsgrøfter i fjellsiden for å hindre at smeltevann fra Platåfjellet samler seg rundt adkomsttunnelen og for å sikre mot vann som følge av eventuelle klimaendringer.
 • Bygging av vanntett vegg i tunnelen skal sikre hvelvet ytterligere.
 • Statsbygg gjennomfører et FoU-prosjekt som vil følge utviklingen i permafrosten på Svalbard.

Tiltakene er basert på erfaringer fra ni års drift, og er ment å gi enklere vedlikehold og overvåkning av anlegget.

Ny adkomsttunell

Adkomsttunellen inn til Svalbard globale frøhvelv skal oppgraderes. Dagens adkomst skal byttes ut med en kraftig og vanntett betongkonstruksjon, og massene som ligger over tunellen skal byttes ut.

Målet med utbedringen er at anlegget skal motstå et våtere og varmere klima langt inn i fremtiden. For å unngå at tekniske installasjoner bidrar til å varme opp anlegget vil alle tekniske anlegg flyttes ut i et eget servicebygg. Her vil det også etableres enkle kontorfasiliteter for de som administrerer mottak og registrering av frø.

Mindre forberedende arbeider har allerede startet. Oppstart av tyngre anleggsarbeider er planlagt i mars/april 2018, og estimert sluttdato for disse arbeidene er november 2018. Endelig ferdigstillelse av anlegget er estimert til mai 2019.

Improvements on the Svalbard Global Seed Vault

Operation of the Svalbard Global Seed Vault is a collaboration between several players. The seed vault is owned by the Norwegian government and administered by the Ministry of Agriculture and Food (LMD). Statsbygg is responsible for the administration of the physical installation and the technical operation of the vault. LMD has entered into a 10-year operating agreement with the Nordic Genetic Resource Center (NordGen), which is responsible for the operations of the seed vault and the International foundation Global Crop Diversity Trust (GCDT), which is contributing financially.

 • The seeds in the seed vault have never been threatened and will remain safe during implementation of the measures.
 • The measures are being carried out to provide additional security to the seed vault, based on a precautionary (“better safe than sorry”) approach.
 • Description of the measures:
  - Removal of heat sources in the access tunnel will protect against water intrusion resulting from potential climate change.
  - Drainage ditches will be constructed on the mountainside to prevent melt water from Platåfjellet accumulating around the access tunnel and to protect against water intrusion resulting from any climate change.
  - The construction of waterproof walls inside the tunnel will provide additional protection for the actual vault.
  - Statsbygg is carrying out a research and development project that will monitor the permafrost on Svalbard.
 • The measures will provide the most optimal maintenance and surveillance of the installation. 

New access tunnel

The access tunnel leading to Svalbard Global Seed Vault will be replaced with a powerful and water resistant concrete construction. The purpose is to make the installation more resistant against a wetter and warmer climate in the future.

All technical installations will be moved to a separate service building adjacent to the vault itself in order to avoid unwanted heating. The service building will also encompass basic office facilities for managing the arrival and registration of seeds.
Minor preparatory work has already begun, but heavier construction work is scheduled to start in March/April 2018. The installation is estimated to be completed in May 2019.

Statsbygg will answer all questions and enquiries regarding these measures.

Byggeprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Vei 705 Nr 1

9170 LONGYEARBYEN

Fakta

Oppdragsgiver: Landbruks- og matdepartementet
Oppstart/ferdigstilling: juli 2016/mai 2019
Status: Planlegging/gjennomføring
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1131801

×