Svalbard globale frøhvelv, utbedring. Svalbard Global Seed Vault Improvements

Publisert 20.05.2017

Etter mer enn ni års drift stod Svalbard globale frøhvelv overfor tekniske utbedringer i forbindelse med vanninntrenging i ytre del. Bakgrunnen var at permafrosten ikke hadde etablert seg som planlagt.

Tiltakene var et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere, basert på en "føre var" holdning.

Tiltak som er gjennomført

 • Fjerne varmekilder i adkomsttunnelen. Dette sikrer mot vanninntrenging som følge av eventuelle klimaendringer.
 • Det er laget dreneringsgrøfter i fjellsiden for å hindre at smeltevann fra Platåfjellet samles rundt adkomsttunnelen og for å sikre mot vann som følge av eventuelle klimaendringer.
 • Bygging av vanntett vegg i tunnelen sikrer hvelvet ytterligere.
 • Statsbygg har gjennomført et FoU-prosjekt som fulgte utviklingen i permafrosten på Svalbard.

Tiltakene ble gjennomført basert på erfaringer fra ni års drift, og er ment å gi enklere vedlikehold og overvåkning av anlegget.

Ny adkomsttunell

Adkomsttunellen inn til Svalbard globale frøhvelv er oppgradert. Den tidligere adkomsten er byttet ut med en kraftig og vanntett betongkonstruksjon, og massene som lå over tunellen er byttet ut.

Målet med utbedringen var at anlegget skal motstå et våtere og varmere klima langt inn i fremtiden. For å unngå at tekniske installasjoner bidrar til å varme opp anlegget ble alle tekniske anlegg flyttet ut i et eget servicebygg. Her er det også etablert enkle kontorfasiliteter for de som administrerer mottak og registrering av frø.

Improvements on the Svalbard Global Seed Vault

Operation of the Svalbard Global Seed Vault is a collaboration between several players. The seed vault is owned by the Norwegian government and administered by the Ministry of Agriculture and Food (LMD). Statsbygg is responsible for the administration of the physical installation and the technical operation of the vault. LMD has entered into a 10-year operating agreement with the Nordic Genetic Resource Center (NordGen), which is responsible for the operations of the seed vault and the International foundation Global Crop Diversity Trust (GCDT), which is contributing financially.

 • The seeds in the seed vault have never been threatened and remained safe during implementation of the measures.
 • The measures have been carried out to provide additional security to the seed vault, based on a precautionary (“better safe than sorry”) approach.
 • Description of the implemented measures:
  - Removal of heat sources in the access tunnel protects against water intrusion resulting from potential climate change.
  - Drainage ditches have been constructed on the mountainside to prevent melt water from Platåfjellet accumulating around the access tunnel and to protect against water intrusion resulting from any climate change.
  - The construction of waterproof walls inside the tunnel provides additional protection for the actual vault.
  - Statsbygg have carried out a research and development project that monitored the permafrost on Svalbard.
 • The measures provides the most optimal maintenance and surveillance of the installation. 

New access tunnel

The access tunnel leading to Svalbard Global Seed Vault have been replaced with a powerful and water resistant concrete construction. This to make the installation more resistant against a wetter and warmer climate in the future.

All technical installations was moved to a separate service building adjacent to the vault itself in order to avoid unwanted heating. The service building does also encompass basic office facilities for managing the arrival and registration of seeds.

Statsbygg will answer all questions and enquiries regarding these measures.

Byggeprosjekt. Ferdige
Annen eiendom

Vei 705 Nr 1

9170 LONGYEARBYEN

Fakta

Oppdragsgiver: Landbruks- og matdepartementet
Oppstart/ferdigstilling: juli 2016/mai 2019
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1131801

×