Miljømål

Det er definert følgende miljømål for prosjektet:

Energimål

Maksimalt årlig energiforbruk på 140 kWh/m².

Spesifikasjon av krav:

•Maksimalt energibruk skal være 140 kWh/m2/år. Tallene gjelder for brutto areal (Oslo-klima). TEK10 følges basert på tiltaksmetoden §8-21 – dvs. at passive tiltak som isolering skal gjennomføres uten omfordeling mellom bygningskropp og ventilasjon.
•Oppdeling av anlegg/ romplassering i forhold til driftstid og romfunksjon for å få mulighet for å stenge av soner i bygget i forhold til bruk.
•Aktiv automatisk oppfølging av energi og vannforbruk, ved å legge til rette for et riktig antall målere. Virkelig energibruk skal være målbart og skal følges opp ukentlig med rapport fra EOS, - Energi Oppfølgings System med ET- kurve. Måltallet skal i tillegg følges av en stipulert driftstid som skal fremskaffes av ENT i samarbeid med bruker og Statsbygg. Antatte driftstider, slik de foreligger nå, er oppgitt i BP og skal benyttes som basis. Tilgang skal være WEB-basert. EOS-systemet skal også ha en modul for avfall og CO2.
•Behovet for energi skal minimeres ved å utforme bygningskroppen slik at den gir redusert varmetap, redusert kjølebehov og minimal energibruk.

×