Tromsø politihus. Nybygg

Publisert 26.08.2015

Statsbygg har vært byggherre for nytt politihus i Tromsø for Troms politidistrikt. Nybygget sto ferdig og Politiet flyttet inn i februar 2015.

Tromsøs politihus i Grønnegata 122 hadde siden 2001 hatt behov for større arealer. Planer for utvidelse strandet i 2005 med avslag på reguleringssøknad. For å unngå en akutt krise ble Namsfogden flyttet ut i eksterne lokaler. I tillegg leide politidistriktet lagerlokaler i Tromsø for å avhjelpe situasjonen.

I 2008 ble det så besluttet å starte opp et prosjekt med sikte på å skaffe Tromsø et nytt politihus. Med dette tok man sikte på å samlokalisere Namsfogden med resten av Politihuset, samt å avvikle leieforhold for lagerlokalene.

Det nye politihuset i Tromsø rommer:

 • Troms politidistrikts ledelse og administrasjon,
 • Distriktsovergripende funksjonelle enheter:
     Retts- og påtaleenheten (RP)
     Forvaltningsenheten (FE)
     Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 
 • Geografiske driftsenheter:
     Tromsø politistasjon (TPS)
     Namsfogden i Tromsø og Karlsøy (NF)
 • Landsdelsdekkende Utrykningspoliti (UP)
 • Kommunal barnevernsvakt (BVV).

I tillegg ønsket en del av politiets samarbeidspartnere en samlokalisering med politiet, noe som lot seg realisere med det nye politihuset:

 • Statens barnehus Tromsø,
 • Konfliktrådet,
 • Kriminalomsorgen
 • Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre (RKK)

Byggeprosjekt. Ferdige
Offentlig adm. og tjenesteyting

Stakkevollvegen 7b m.fl.

9010 TROMSØ

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: Troms politidistrikt
Brutto bygningsareal: ca. 14.300 kvm
Byggestart/ferdigstilling: Våren 2013/desember 2014
Status: Ferdigstilt
Kostnadsaramme: 385,7 mill.kr (prisdato juli 2013)
Prosjektnummer: 11858

×