Miljø

Prosjektet har følgende miljøambisjoner:

Energi

 • Bygget skal minimum tilfredsstille "nesten nullenergi"-nivå.
 • Det skal utvikles et konsept for miljøvennlig energiforsyning

En kjernefaktor for innovativ og miljøeffektiv design er en kompakt og godt isolert bygningskropp med produksjon av fornybar energi blant annet fra solceller.

 • Beregnet strømforbruk er 354 kWh/m² 
 • Beregnet produksjon av fornybar energi: Ca. 1,7 GWh fra solceller og 5,26 GWh fra borebrønner. Til sammen ca. 104kWh/m² 
 • Beregnet vannforbruk: 21 m3/person/år

Arealeffektivitet

 • Arealbehov og arealeffektivitet, samt generalitet, fleksibilitet og elastisitet skal vurderes og optimaliseres.

Klimagassutslipp

 • Det skal velges løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp fra bygget for energi, materialer, transport og uteområder. Klimagassutslippene skal søkes redusert med 50% ift praksis.

Materialer

 • Det skal velges klimaeffektive og miljøvennlige byggematerialer.

Avfall og forurensing

 • Avfallshåndtering, både i drift og på byggeplass, skal løses miljøeffektivt og framtidsrettet.

Uteområder

 • Plassering av bygg på tomten samt uteområder skal baseres på en lokalklimaanalyse, som omfatter minimum energiforsyning, transport, luftforurensning og støy.
 • Gaustadbekken gjenåpnes og friområdet opparbeides med byøkologiske verdier
 • Overvann skal håndteres lokalt med åpne løsninger, fordrøyning og infiltrasjon før eventuelle utslipp til den gjenåpnede Gaustadbekken
 • Det skal gjøres attraktivt for brukerne av bygget å benytte alternative transportformer (kollektiv, sykkel osv).

BREEAM-NOR

Som pilotprosjekt i Statsbygg, skal Livsvitenskap-prosjektet følge BREEAM NOR-metoden for klassifisering av bærekraftige bygg.

Klasse og score

Basert på en foranalyse, er målsettingen for bygningens miljøprestasjon BREEAM-klassen Excellent. Grenseverdien for Excellent er at prosjektet oppnår en minimum-score på 70 %. 

×