UiO, Odontologi. Nytt klinikkbygg

Publisert 20.10.2016

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å igangsette arbeidet med et skisseprosjekt for et nytt klinikkbygg for Odontologisk fakultet (OD) ved Universitetet i Oslo, UiO.

Odontologisk fakultetet ved UiO har som hovedoppgave å drive forskning, forskningsformidling, profesjonsrettet utdanning av tannleger, tannpleiere, tannlegespesialister m.m.

Det skal tas høyde for at Odontoligisk fakultet samlokaliseres med Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst (TKØ) og at Tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus overføres til Universitetet ved OD.

Nytt klinikkbygg skal inneholde undervisningsarealer inkludert auditorium, laboratorie- og klinikkarealer, kontorarealer og fellesfunksjoner som bibliotek, kantine, studentkjeller m.m. i tillegg til driftstekniske arealer. Det skal dimensjoneres for ca. 450 ansatte, 320 studenter og ha 233 behandlingsstoler.

Bygget skal ha en nøktern og funksjonell standard, arealeffektive løsninger med høy utnyttelsesgrad og gode synergier med omkringliggende universitetsbygg: Domus Medica, Domus Odontologica, IFI2 og Livsvitenskapsbygget.

Det nye klinikkbygget skal plasseres på Nemko-tomten, Gaustadalléen 30.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Gaustadalleen 30

0373 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 21 600 kvm inkl. parkering
Oppstart/ferdigstilling: Skisseprosjektering 2018
Status: Avklaringsfase
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnumer: 1133101

×