UiT, Medisin og helsefag. MH2

Publisert 15.09.2016

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å planlegge og bygge nytt fakultetsbygg for medisin og helsefag, MH2, ved Universitetet i Tromsø. Bygget skal gi plass for 1097 personer: 924 studenter og 173 ansatte.

Medisin og helsefag er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge og har innendørs forbindelse med sykehuset på fem plan. Nybygget skal tilpasses eksisterende bygg og korrespondere med dette slik at MH-bygget oppleves som en enhet.

Prosjektet består av: hovedprosjekt (nybygg) og ombygging av eksisterende bygg.

Grunnarbeidene startet iht. plan første halvår 2015. Gjennomføring av nybygget startet i januar 2016.

Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal Nybygg ca 19 077 kvm, ombygging 1980 kvm.
Byggestart/ferdigstilling Januar 2016/ Nybygg ferdig 1. halvår 2018 og Ombygging 2. halvår 2018
Status Byggefase
Kostnadsramme 1334,3 mill. kr (prisdato 1. juli 2016)
Prosjektnummer 1017801

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Universitetsvegen

9019 TROMSØ

×