Miljømål

Dette er miljømålene som er satt for prosjektet:

Energi

Energinivået skal være 5 % bedre enn TEK10.

 • Forprosjektet viser at samlet netto energibehov er beregnet til 142,2 kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år, mens det i TEK 10 er angitt til 160 kWh/m2 for tilsvarende bygg.
 • Reell, levert energiforbruk skal ligge under Statsbyggs miljømål om 200 kWh/m2, inkludert evt. gatevarme.
 • Prosjektet skal oppgraderes til de elementene som gjenspeiler «best practice» i dagens byggebransje.

Klimagassutslipp

Redusere klimagassutslipp.

 • Prosjektet skal gjennomføre livsløp- og klimagassanalyser. Disse analysene skal brukes til å velge løsninger som bidrar til å redusere prosjektets klimagassutslipp.

Materialer

Bruk av miljøvennlige produkter.

 • Prosjektet skal samle inn minimum 20 miljødeklarasjoner (EPDer) fra produkter som skal benyttes. Dersom praktisk og økonomisk mulig, skal det mest miljøvennlige produktet velges.

Unngå bruk av helse- og miljøfarlige stoffer.

 • Materialer som inneholder stoffer med mer enn 0,1 vektprosent på prioritetslisten og kandidatlisten skal ikke brukes.

Bruke av resirkulerte metaller.

 • Minimum resirkuleringsgrad for følgende metaller for konstruksjonsstål være70 %, armeringsstål 100 % og aluminium i fasadeplater 80 %.

Fasader uten kobber og sink.

 • Unngå bruk av kobber og sink i tak, fasade og som beslag

Bruk av bærekraftig trevirke.

 • Tropisk trevirke og trevirke fra ikke-bærekraftig skogsdrift skal ikke benyttes.

Avfall

Kildesortering og kontroll med avfallsmengder.

 • 80 % kildesortering på byggeplass.
 • Total avfallsmengde for nybyggprosjektet skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA.
×