UiT. Nybygg for lærerutdanning

Statsbygg har fått i oppdrag å planlegge nybygg for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT - Norges arktiske universitet.

Lærerutdanningen er del av den tidligere Høgskolen i Tromsø som ble fusjonert med UiT i januar 2009. Deler av instituttet holder fortsatt til i høgskolens gamle lokaler i Mellomveien, sør for Tromsø sentrum. Dagens leieavtale med Statsbygg for disse lokalene utløper i 2021, og UiT har inngått ny leieavtale for et nybygg.

Avtalen legger til grunn at Statsbygg skal prosjektere og realisere nytt bygg ved Campus Breivika, nord for Tromsø sentrum. Bygget skal være et kombinert undervisnings- og kontorbygg med ca. 11.000 m2 bruttoareal.

Det har vært gjennomført en konkurranse med konkurranseformen totalentreprise med løsningsforslag. Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) vant konkurransen og gjennomfører byggearbeidene i oppdrag for Statsbygg. Som del av totalentreprisen ble det i innledende fase gjennomført en planbearbeidelse av løsningsforslaget og et forprosjekt.

Nybygget skal huse ca. 1900 hel- og deltidsstudenter innenfor barnehage- og grunnskolelærer, lektor- og pedagogikkutdanning, samt 176 ansatte. Arealet som er satt av til undervisnings- og studiefunksjoner er omtrent 4.200 kvadratmeter, og det som skal benyttes til møterom og kontorarbeidsplasser omtrent 1.900 kvadratmeter.

Tilhørende infrastruktur og utomhusarbeider er også en del av prosjektet. Bygget har seks etasjer, samt en underjordisk kulvert for å knytte det sammen med resten av bygningsmassen på campus. Det er satt krav til generalitet og fleksibilitet for fremtidige behovsendringer.

Undervisningsbygget er uten store auditorier eller spesiallaboratorier. Når det gjelder spesialrom, vil det bli lagt opp til sambruk med andre institutter. I nybygget skal slike rom (som f.eks. musikkrom, sløydsal og skolekjøkken) kunne omdisponeres til ordinære undervisningsrom.

For å ivareta mål om nesten nullenergibygg etableres et stort solcelleanlegg på taket.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

×