UiT. Nytt teknologibygg

Publisert 27.08.2015

Statsbygg har vært byggherre for nytt teknologibygg ved UiT Norges arktiske universitetet. Nybygget sto ferdig til semesterstart 19. august 2014.

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø ble fra 1. januar 2009 organisert som én institusjon. Etter fusjonen ble ingeniørutdanningene ved høgskolen integrert med Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) under Universitetets Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet).

Målsettingen med et nytt teknologibygg har vært å samlokalisere fysikkmiljøene ved UiT med ingeniørutdanningene og med et nybygg ved siden av eksisterende realfagbygg har man gjort det mulig fysisk å samle hele universitetets realfags- og teknologimiljø. Dette vil være avgjørende for å kunne oppnå faglige og praktiske synergier og effektivisering, blant annet ved å legge til rette for samhandling mellom noen av de mest sentrale fagmiljøene i fakultetets Nordområdesatsing, innen energi, klima og miljø, sikkerhet og miljøovervåkning m.fl.

Bygget har et brutto areal på ca. 9.000 m2, fordelt på over 300 rom og over fem plan. Grunnflaten er ca. 2.000 m2. I tillegg til ordinære undervisningsrom og mindre auditorier, inneholder bygget laboratorier, verksteder og kontorer for fysikk-, realfag- og ingeniørutdanning. Det er installert fire skipssimulatorer, hvorav en på bevegelig skipsbro i en 360-graders kinosal. Det er videre tilrettelagt for installasjon av Stallo, en tungregnemaskin som også skal dekke byggets oppvarmingsbehov ved utnyttelse av overskuddsvarmen. Nybygget er knyttet sammen med Realfagbygget med gangbro og underjordisk kulvert.

Foruten ingeniørutdanningene og NT-fakultetet, gir det nye teknologibygget rom for Tromsø geotekniske observatorium (TGO).

Tomta er planlagt bebygd i to trinn. Dette prosjektet utgjør byggetrinn I.

Byggeprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Universitetsvegen

9019 TROMSØ

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 9.000 kvm
Byggestrat/ferdigstilling: 3. kvartal 2012/2. kvartal 2014
Status: Ferdigstilt
Kostnadsramme: 437,2 mill. kr. (endelig ramme)
Prosjektnummer: 1003301

×