Skriv ut med undersider

Vikingtidsmuseet, utvidelse og nybygg

Publisert 21.05.2017

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med prosjektering for utvidelse og nybygg for Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre. Kulturhistorisk museums bygninger i sentrum og på Bygdøy dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger bygningsmessig oppgradering og utvidelse.

Regjeringen tok i 2013 et konseptvalg for Kulturhistorisk museum som innebærer en delt lokalisering med vikingskipene inkludert vikingtidssamlingen på Bygdøy, resten av Kulturhistorisk museum på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern.

Visjonen for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er å skape et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. Vikingskipshuset (dagens museumsbygg) skal inkluderes i et helhetlig og funksjonelt museumsanlegg på til sammen ca. 13.000 m2 BTA.

Plan- og designkonkurranse

Statsbygg inviterte i september 2015 til åpen plan- og designkonkurranse for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det kom inn 111 løsningsforslag. Se Konkurransebidragene i venstremenyen.

AART architects vant konkurransen - Se Vinnere. Statsbygg inngikk kontrakt med AART architects og SLA (landskapsarkitekter) juli 2016. Hjellnes consult AS er tekniske rådgivere for prosjektet. Skisseprosjekt ble innlevert februar 2017, forprosjekt er påbegynt og forventes ferdigstilt november 2017.

Prosessen videre

Parallelt med byggeprosjektet pågår det en planprosess for regulering av tomten. Forutsatt godkjent reguleringsplan og bevilgning til gjennomføring, vil byggestart være tidligst 2020 med ferdigstilling 2022/2023. Les mer under Planprosessen.

Les om Vikingtidsmuseet på Kulturhistorisk museums nettsider.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Huk Aveny 35

0287 OSLO

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 4000 kvm eksisterende + ca 9300 kvm nybygg
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1011301

×