Vikingtidsmuseet, utvidelse og nybygg

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med prosjektering for utvidelse og nybygg for Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre. Kulturhistorisk museums bygninger i sentrum og på Bygdøy dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger bygningsmessig oppgradering og utvidelse.

Visjonen for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er å skape et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. Museet skal oppleves som unikt i kraft av sine enestående samlinger, sitt estetiske og pedagogisk inspirerende utstillingsmiljø, og sin dynamiske og dagsaktuelle forskningsformidling.

Det viktigste målet med et nytt museum er å sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden

Det nye Vikingtidsmuseumet skal bidra til økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte. Vikingskipene vil være de sentrale elementene i en utstilling som til enhver tid vil vise forskningens nyeste syn på vikingtiden. 

Statsbyggs oppdrag

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for utvidelse og nybygg for Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo. Forprosjektet ble ferdigstilt januar 2018. Etter dette har prosjektet gjennomgått en ekstern kvalitetssikring som ble avsluttet i september 2018 (KS2). Ferdigstilling av det nye vikingtidsmuseet er avhengig av mange faktorer. Det vil tidligst kunne stå ferdig i 2024, forutsatt oppstart detaljprosjektering og gjennomføringsfase i 2019.  

Regulering

Eiendommen for den planlagte utvidelsen og nybygg for Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo var uregulert. Parallelt med prosjektering av det nye museet har det derfor vært gjennomført en planprosess i samarbeid med Oslo kommune. Detaljregulering av tomten ble vedtatt av Oslo bystyre 23. mai 2018.

Plan- og designkonkurranse

Statsbygg inviterte i september 2015 til åpen plan- og designkonkurranse for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det kom inn 111 løsningsforslag. Se Konkurransebidragene i venstremenyen.

AART architects vant konkurransen - Se Vinnere. Statsbygg inngikk kontrakt med AART architects og SLA (landskapsarkitekter) juli 2016. Hjellnes consult AS er tekniske rådgivere for prosjektet. Skisseprosjekt ble innlevert februar 2017, forprosjekt ble ferdigstilt januar 2018. På oppdrag fra UiO har Statsbygg også gjennomført et forprosjekt for brukerutstyr til det nye museumsanlegget (ferdigstilt mars 2018).

Les om Vikingtidsmuseet på Kulturhistorisk museums nettsider.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Huk Aveny 35

0287 OSLO

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: ca 4000 kvm eksisterende + ca 9300 kvm nybygg
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1011301

Henrik Vesteng
Prosjektleder
Mob. 99389989
Send e-post

×