Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Eiendommen kan føre sin historie tilbake til 1787 da det var lensmannsgård og senere skyss- og poststasjon her.

Eiendommen var opprinnelig en lensmannsgård (1787), senere skyss- og poststasjon. Den ble overtatt av Den norske omstreifermisjonen i 1898 og ble i årene fram til1902 ombygd til barnehjem. Barnehjemsvirksomheten ble lagt ned i 1946, og Norsk misjon blant hjemløse, som de nå het, opprettet istedet hjem for hjemløse gutter (15-20 år), som ble drevet fram til misjonen nedla virksomheten ved Lillegården i 1956.

I 1958 tegnet staten ved Kirke- og undervisningsdepartementet en leiekontrakt for bruk av hovedbygning, uthusbygning, bryggerhus (eldhuset) og hagen til spesialskole for gutter med tilpasningsvansker. I 1960 ble Lillegården solgt til Staten. Lillegården offentlige skole åpnet 1959. Staten drev spesialskole fram til 1992 da den ble nedlagt. Virksomheten fortsatte ved Lillegården kompetansesenter fra 1992.

I dag er navnet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsking, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret, som er en del av Humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger. 

Når spesialskolen var ferdig utbygd i 1970 besto bygningsmassen av fire funksjonærboliger (styrerbolig og tre lærerboliger), tre elevpaviljonger, ett undervisningsbygg og "tunet" med de eldre bygningene eldhus, verksted og hovedbygning , samt noen uthus/sekundærbygg som trolig er revet. Skolen ble planlagt for i alt 36 elever (12 i hver paviljong). Det er de tre bygningene på tunet som i dag er i statlig eie.

I 2004 ble det foretatt arkeologiske utgravninger på eiendommen og det er registrert bosettingsplasser, gravhauger osv fra jernalderen.

Funksjonærboligene var basert på typetegninger fra Boligdirektoratet (type E og 108). Elevpaviljongene og undervisningsbygning ble tegnet av ark. Ljøterud og Ødegård, Drammen. 

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Bergsbygdavegen 8

3949 PORSGRUNN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
14981
m2
Bruttoareal: ca
1718
m2

×