Åna fengsel

Åna fengsel ligger landlig til i tettstedet Nærbø i Hå kommune i Rogaland, omtrent en times kjøretur fra Stavanger. 

Åna fengsel drives  på eiendommen som opprinnelig ble utbygget som Opstad tvangsarbeidsanstalt. Den var et svar på løsgjengerloven som trådte i kraft 1907, og som sa at løsgjengeri og drukkenskap skulle bekjempes med tvangsarbeid. Statens kjøpte og slo sammen flere gårdsbruk til en eiendom på 3600 mål. Jæren ble valgt som sted av flere grunner. Beliggenhet langt ute på landet gjorde at tvangsarbeiderne kunne ferdes fritt og usjenert, og det var rikelig med ubrutt land som sikret tilgang på arbeidsoppgaver.

Plankomiteen og arkitekt Ove Ekman planla strukturen på anlegget, og Ekman var arkitekt for bygningene. I den mest intensive utbyggingsperioden fra 1910 til 1921 ble det oppført hovedbygning, hybelhus, elektrisk verksted med transformatorstasjon og dieselaggregat, snekker- og vaskeribygning, sykehusbygning, 

skolehus, bolighus for ansatte og ulike drifts- og lagerbygninger. I 1925-26 fulgte flere anlegg, blant annet tømmermannsverksted. Til fengselet er også tilknyttet et stort gårdsbruk. 

I dag er det i overkant av 60 bygninger med stort og smått på området. Størsteparten av bebyggelsen er samlet som et eget tettsted omkranset av åkrer i områdets vestlige del, mens enkelte bygninger ligger i utkanten av området i øst. Alle bygningene ligger fritt uten å være omgitt av ringmur.

Gårdsfunksjonene er samlet rett nord for selve fengselsbygningen, mens boligene ligger i den sørlige og østlige delen. Boligene ligger langs Nedre Steingate, Kanalgaten, Rødgaten og Hvitgaten (begge med boligenheter)  som ender ved hovedinngangen til hovedbygget og Koloniveien. Øvre Steingate avgrenser området i øst.

Statsbygg gjennomførte et større rehabiliteringsprosjekt ved Åna fengsel, ferdigstilt 2010. Rehabiliteringen av den ærverdige direktørboligen sto ferdig i 2015.

Åna er i dag et av Norges største fengsler med 164 plasser for mannlige innsatte, herav 24 plasser for åpen soning i avdeling Rødgata.

Vern

I forbindelse med landsverneplan for justissektoren er fengselsanlegget med 25 bygninger og konstruksjoner og det tilhørende uteområdet vernet i verneklasse 2. Formålet er å sikre det helhetlige anlegget som er det eneste i sitt slag i Norge. Videre skal vernet ta vare på anleggets soneinndeling og det avsidesliggende og monumentale preget.

Eiendom. Forvaltes
Fengsel

Åna

4365 NÆRBØ

Fakta

Eiendomstype: fengsel
Tomteareal: ca
3631930
m2
Bruttoareal: ca
38683
m2
Leietakere:
  • Kriminalomsorgsdirektoratet

×