Høyesteretts hus. Høgsteretts hus

Høgsteretts hus ligg ved regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Bygningen er teikna av arkitekt Hans Jacob Sparre som i tillegg teikna interiøret i bygningen med møblar og anna lausøyre.

Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg og har heile landet som verkeområde. Saman med Stortinget og Regjeringa utgjer Høgsterett dei øvste statsorgana i landet.

I perioden 1814–1903 låg Høgsterett i leigde lokale. Stortinget vedtok i 1895 kjøp av tomt i Oslo som skulle huse Høgsterett, lagmannsretten og den sivile domstolen, seinare kalla byretten. Justisbygningen blei teikna av arkitekt Sparre og stod ferdig i 1903. Tomta var lang og smal og gav bygningen det langstrekte uttrykket. Sparre la førsteinstans, byretten, i 1. etasje med fasade og eigen inngang frå Grubbegata. Lagmannsretten blei plassert i 2. etasje, med den største rettssalen. Høgsterett låg i 3. etasje.

Justisbygningen endra namn til Oslo tinghus i 1935. Bygningen fekk i 1940 eit tilbygg i betong med nyare funksjonalistisk stil på enden mot Grubbegata, teikna av Ove Bang. Etter at Oslo fekk nytt tinghus i 1994, og lagmannsretten og byretten flytta hit, blei Høgsterett den einaste instansen som blei verande i bygningen som endra namn til Høgsteretts hus.

Høgsteretts hus ligg ved regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Eigedommen består av ein bygning og ein opparbeidd plass, Høgsteretts plass, med to statuar av dei tidlegare høgsterettsjustitiariane Paal Berg og Rolv Ryssdal.

Høgsteretts hus blei totalrestaurert og noko bygd om innvendig i perioden 1993–1996 for å betre vere tilpassa behova til retten. Det blei etablert ny interntrapp og heis ved midtpartiet. I 2010 blei det etablert heis i trapperom mot vest. Skadane på bygningen etter terrorangrepet 22. juli 2011 er utbetra. I 2013 fekk bygningen eit mindre tilbygg for kontor på taket.

Vern

Bygningen er freda utvendig og innvendig. Formålet er å ta vare på han som ein justisbygning av høg arkitektur- og kulturhistorisk verdi, og som symbol på den eine av dei tre statsmaktene. Fredinga skal sikre det monumentale uttrykket og dei arkitektoniske kvalitetane som bygningen har.

Eiendom. Forvaltes
Tinghus

Høyesteretts Plass

0180 OSLO

Fakta

Eiendomstype: tinghus
Tomteareal: ca
2204
m2
Bruttoareal: ca
7709
m2
Leietakere:
  • Domstolene i Norge

Les ferdigmeldinga frå 2013

Høyesteretts hus
Ferdigmelding

×