Statens havarikommisjon for transport

Havarikommisjonen ligger i Lillestrøm og bygget ble oppført av Tronrud Entreprenør og Longva Arkitekter i 2010. Fasaden består av glass, metall og betong.

Da Havarikommisjonen for sivil luftfartm HSL, ble opprettet i 1989, fikk den tilhold på Fornebu og en hangar for vrakrester ble oppført i småflyhavna på Kjeller flyplass. Denne delte løsningen vedvarte til høsten 1998 da Fornebu ble nedlagt og ny hovedflyplass åpnet på Gardermoen.

Statsbygg fikk i 1996 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjennomføre prosjektet for bygging av nye tidsmessige kontor-, hangar- og verkstedlokaler for HSL. Første byggetrinn sto klart i mars 2001, tegnet av Longva arkitekter.

Etter at bygget sto ferdig fikk HSL i 2002 også ansvaret for utredning av jernbaneulykker og hendelser og kapasiteten i eksisterende bygg ble for liten.

Et byggetrinn II sto klart i 2005, utført som et frittstående bygningsvolum forbundet til trinn I med en glassgang. Fasaden av glassfelt og metallkassetter spenner mellom en gjennomgående sokkel og gesims av betongelementer. Det tunge materialet betong svever over en lett metallfasade. Betongen er lys og metallet mørkt - noe som gir en uventet betraktning. 

Samme år ble kommisjonens mandat igjen utvidet, denne gang til å omfatte undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i veisektoren og etatens navn ble samtidig endret til Statens havarikommisjon for transport, SHT. Så, med opprettelsen av Sjøfartsavdelingen måtte midlertidige lokaler igjen etableres i påvente av byggetrinn III, som ble ferdigstilt i 2010.

Anlegget med sine tre byggetrinn oppleves som en helhet, men de ulike byggetrinnene er likevel lesbare. Byggetrin II ble tildelt Betongelementprisen for 2006.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Sophie Radichs Vei 17

2003 LILLESTRØM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
19176
m2
Bruttoareal: ca
3572
m2
Leietakere:
  • Statens havarikommisjon for transport

×