Svinesund kontrollområde

Svinesund kontrollområde, eller Statlig kontrollområde Svinesund, er en samlokalisering av Tollvesenets og Statens vegvesens kontrollstasjoner på Svinesund og Grenseseksjonen ved Halden politistasjon.

Tollvesenet har vært til stede på Svinesund siden slutten på 1600-tallet med mange tollstasjoner langs Iddefjorden.. Etter krigen holdt tollerne til i en brakke som tyskerne etterlot seg. I 1950 åpnet en mer tidsmessig tollstasjon som ble avløst av en ny i 1986.

Statens vegvesen har siden 1971 betjent et kontrollanlegg på E6 ved Svinesund, til å begynne med i et enkelt utrustet anlegg, etter hvert i et noe mer avansert.

Ideen om en samlokaliserng ble nevnt så tidlig som i 1998. I 2002 fikk Statsbygg i oppdrag fra Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Politimesteren i Østfold å planlegge og bygge et anlegg på Svinesund beregnet på sambruk mellom Tollvesenet, Vegvesenet og Politiet.

Byggestart var i 2004 og bygget sto ferdig som planlagt ett år etter, klar til åpningen av den nye Svinesundbrua og markeringen av 100 års-jubileet for unionsoppløsningen med Sverige i 2005.

Kontrollområdet består av åtte bygninger. Det er lagt stor vekt på utformingen av så vel bygninger som uterom og de ulike delene av anlegget er sett i sammenheng og underlagt et helhetlig grep med en helhetlig design. 

Alle bygningene har samme, enkle form med et svakt skrånende tak og knappe detaljer. Materialbruk og farger har klare referanser til norske trehustradisjoner.

Trafikkanlegget sørger for god effektivitet og tydelig trafikkavvikling med enkel orientering og god oversikt til alle døgnets tider. Anlegget er tilforlatelig, enkelt og robust både i forhold til daglig drift og med tanke på endret bruk i framtiden. Samtidig har det en viktig funksjon med å profilere Norge som en kulturnasjon som vektlegger arkitektur og design.

Bygget er tegnet av LPO arkitektur & design. Kunsten er av Dan Wolgers.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Sponvikveien 7

1794 SPONVIKA

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
123783
m2
Bruttoareal: ca
7535
m2
Leietakere:
  • Østfold politidistrikt
  • Statens Vegvesen Region Øst
  • Tolldirektoratet

Les ferdigmeldinga

Statlig kontrollområde Svinesund. Nybygg
Ferdigmelding

×