Søvik omsorgssenter

På eiendommen Søvik omsorgssenter, tidligere Helgeland ungdomssenter har det tidligere også vært ruskollektiv (Helgelandskollektivet) og mottak for enslige mindreårige flyktninger.

Eiendommen består av tre bolighus, en fellesbygning, garasjer og uthus gruppert naturlig sammen inntil et lite høydedrag. Eiendommen har fint opparbeidede utendørsarealer, med plen, enkel beplantning og steinsatte gangveier mellom husene.

Den gangen Helgelandskollektivet ble bygget i 1993, tegnet av arkitektfirmaet Planforum. Her finner vi det ypperste av datidens arkitektoniske tankegang. Materialvalget både i eksteriør og interiør er tidstypisk: utvendig med mørkbeiset liggende panel, tretekket saltak, karakteristiske vinduer og vinduspartier og en markant fargesetting med detaljer i rødt og blått. Tunet binder anlegget sammen og avgrenses av bygningene og det slakke høydedraget mot nordvest. Bygningene er plassert avstemt i forhold til hverandre og kulturlandskapet, og uteområdet er en ekstra kvalitet.

Vern

Bygningene er fredet i verneklasse 1. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Formålet med fredningen er å sikre Helgeland ungdomssenter, som et sektorhistorisk og arkitekturhistorisk viktig eksempel på et rusomsorgskollektiv for barn og unge. Formålet er videre å sikre anleggets arkitektoniske kvaliteter og samspillet mellom bygningene og kulturlandskapet.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

8804 SANDNESSJØEN

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
22840
m2
Bruttoareal: ca
1839
m2

×