NTNU, Gunnerus gate

NTNU (tidl. Høgskolen i Sør-Trøndelag), Gunnerusgt/Sverres gate består av fire bygninger: Gunnerusgt 1, Sverresgt. 10, Retortbygningen og Sverresgt 12. Bygningene ligger på Kalvskinnet og er regulert til spesialområde bevaring. Også omkringliggende bygningsmiljø er i hovedsak regulert til bevaring som del av verneplanen for hele Kalvskinnet.

Opprinnelsen til anlegget var Trondheim gassverk, etablert på Kalvskinnet i 1857 som et av de eldste i landet. En direktørbolig ble bygget i Sverres gate på 1860-tallet og Retortbygningen skriver seg fra 1899. Gassproduksjonen på Kalvskinnet ble nedlagt i 1917. og de to nevnte bygningene ble tatt i bruk til andre formål.

Vel ti år seinere flyttet utdanningsvirksomheten inn. Trondheim fagskole fikk nybygg i Sverres gate 10 i 1929, Trondheim mellomtekniske skoles nybygg i Gunnerus’ gate 1 kom året etter. Gassverkets tidligere retortbygning ble bygget om etter en brann 1928, og ble laboratorier og tegnesaler for den mellomtekniske skolen. Dermed var et skolesenter etablert.

I 1962 fikk skolebygningen fra 1930 et stort tilbygg og i 1992 ble de to byggetrinnene forbundet med et glassbygg. I 1977 ble virksomheten gjort om til statlig ingeniørhøgskole, og i 1994 ble den en del av det regionale høgskolesystemet. Eiendommen ble tatt over av staten, som også overtok gassverkets gamle direktørbolig i 1998. Den gamle fagskolebygningen i Sverres gate 10 er utvidet i flere trinn, senest i 1991.

Et mindre prosjekt for rehabilitering av eiendommen sto ferdig i 2016.

I 2016 ferdigstilte Statsbygg også et nytt teknologibygg som nå knytter bygningsmassen i Sverres gate og Gunnerus gate sammen. Les mer på prosjektsiden - se lenke nederst på siden. Bygget heter i dag Akrin.

Eiendommen var tidligere del av Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST. Fra 1. januar 2016 ble HiST slått sammen med NTNU.

Vern

Bygningsmiljøet på Kalvskinnet har store kulturhistoriske verdier, og er omfattet av en kommunal verneplan. På høgskolens eiendom er fire bygninger vernet i landsverneplan og i reguleringsplan: De to gamle gassverksbygningene retortbygningen og Sverres gate 12 (direktørboligen), samt Gunnerus’ gate 1 (den opprinnelige mellomtekniske skolen) og Sverresgate 10 (fagskolen). Formålet er å ivareta sammenhengen i dette historisk verdifulle bygningsmiljøet, spesielt fordi det vitner om en epoke i teknikkutdanningens bygningshistorie.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Gunnerus Gate 1

7012 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
9663
m2
Bruttoareal: ca
30762
m2
Leietakere:
  • NTNU

×