Stavern fort, Citadelløya

Stavern fort, eller Citadellet som det også kalles, ligger på Citadelløya midt i en krans av øyer og holmer ved utløpet av Larviksfjorden. 

De første forsvarsanleggene på øya kom i 1676-79, da et blokkhus med batteri og palisader ble bygget på nordspissen av øya etter ordre fra stattholder Gyldenløve. I 1686-89 ble dette videreført i form av et befestet fort, en liten donjonfestning. Tårnet på festningen skulle etter beskrivelse fra 1695 være «tree Loft høit» med en kjeller under for oppbevaring av krutt. Dette er samme tårnet står på øya i dag, men trekonstruksjonen på toppen er av nyere dato.

Festningen ble utvidet og forsterket i forkant av den store nordiske krig 1700-21. Ingen av nyanleggene fra denne perioden er bevart. Eksisterende kommandantbolig er bygget i 1741-42. Etter krigsslutt i 1721 var festningen i dårlig forfatning, og det ble bevilget store summer til reparasjoner og noen utvidelser. Så sto det igjen stille en periode.

I 1751 ble festningen overført fra Hæren til Sjøetaten for å inngå i det nye Fredriksvern verft som skulle bygges på landsiden. Fram til 1757 ble anleggene kraftig opprustet, og inngikk som en viktig del av Fredriksverns forsvarsverker de neste hundre år.

I 1864 ble sjøkadettinstituttet flyttet fra Fredriksvern til Karljohansvern, og Citadellet ble nedlagt som forsvarsverk. Det forfalt kraftig de neste tiårene, og tidlig på 1900-tallet ble det vurdert å kondemnere det hele. Beslutningen ble imidlertid å sette i stand Kommandantboligen for Forsvarets regning, og i 1910 fikk Bildende Kunstneres Styre (BKS) avtale med forsvarsdepartementet om å disponere boligen som friluftsskole. De påtok seg ansvar for vedlikehold, men dette ble i følge kilder ikke fulgt godt nok opp.

I 1966 gikk ansvar for vedlikeholdet over til Statens bygge- og eiendomsdirektorat, SBED (i dag Statsbygg). Deretter fulgte flere år med istandsetting for å ta igjen etterslepet. Det har også pågått stadige istandsettinger og tilbakeføringer av anlegget. I dag brukes eiendommen som atelier/feriested for fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere i sommerhalvåret, og tårnet brukes til teaterforestillinger og konserter.

Statsbygg forvalter anlegget, mens Forsvaret eier grunnen.

Vern

Anlegget er fredet i sin helhet, med unntak av interiøret i verkstedet. Formålet med fredningen er å sikre og befare et forsvarsanlegg «som i nasjonal sammenheng har hatt stor betydning både riks-, militær- og arkitekturhistorisk sett.»

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Citadelløya Stavernsøya

3290 STAVERN

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
8000
m2
Bruttoareal: ca
903
m2

×