Frogner hovedgård

Eigedommen, som i tillegg er kjend under namnet Søndre Frogner, ligg i Gjerpen i Skien kommune. Han består av ein hovudbygning i to etasjar med ei sidefløy med éin etasje, ein stor vinkelforma driftsbygning og eit parkanlegg.

Frogner hovedgård blei bygd som landstad for familien til handelsmannen Christopher Hansen Blom frå Skien i perioden 1825–40. Byggjestilen var inspirert av italienske villaer frå renessansen; hovudbygningen blei reist i 1825–1830 som ein éinetasjes villa i palladiansk stil. Blom utvida landstaden i 1840 med å byggje på hovudbygningen og oppføre sidefløya og den store driftsbygningen. Landstaden Frogner blei seinare teken i bruk som permanent bustad, og i samanheng med dette blei ein landskapshage etter engelske ideal laga til i 1850-åra.

Kommunen kjøpte garden i 1913. Gjerpen småbruks- og husmorskole blei sett i gang i 1923–24. Telemark fylkeskommune overtok eigedommen frå kommunen i 1942. Det blei då brukt namna Frogner småbruksskole og Frogner husmorskole. Småbruksskolen blei lagd ned i 1965, mens husmorskolen blei avvikla i 1995. Deretter tok barnevernet i bruk bygningane til kontor, og Statsbygg tok over eigedommen i 2004, då barnevernsinstitusjonane gikk over i statleg eige.

Vern

Hovudbygningen med austfløy blei freda allereie i 1923 og var mellom dei første bygningane i Noreg som blei freda. Fredinga blei utvida i 1966 til å i tillegg omfatte den vinkelforma låven med vestfløy. Hagehuset og delar av utearealet ble foreslått freda i Statsbyggs landsverneplan. Riksanikvaren fatta vedtak om slik fredning 21. september 2018.

Heile eigedommen med dei åtte kartfesta bygningane er regulerte til bevaring.

Eiendom. Forvaltes
Kultureiendom, museum o.l.

Frogner Ring 8

3715 SKIEN

Fakta

Eiendomstype: kultureiendom, museum o.l.
Tomteareal: ca
20423
m2
Bruttoareal: ca
4768
m2
Leietakere:
  • Mental Helse

Last ned, les mer!

Frogner hovedgård, Søndre Frogner
Faktaark

×