Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, I Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnestedet.

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia i Hole skal være et sted for å minnes, og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. God involvering av den nasjonal støttegruppen etter 22. juli hendelsene, AUF, Hole kommune og lokalsamfunnet er et viktig premiss for arbeidet.

Bakgrunn

AUF og støttegruppen foreslo i februar 2017 at det nasjonale minnestedet i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, i stedet for på Sørbråten.

Statsbygg vurderte egnetheten i en rapport levert juni 2017, og konkluderte med at Utøyakaia var egnet som nasjonalt minnested. Samme måned besluttet regjeringen at det nasjonale minnested i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, og at det ikke skal etableres et minnested på Sørbråten.

23. juni fikk Statsbygg i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å lage reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt for nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

Aktuelt

I mai 2018 valgte Statsbygg teamet som har formgitt minnestedet. I teamet inngår Beate Hølmebakk og Per Tamsen, begge arkitekter fra Manthey Kula AS, den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas Smets og Mattias Ekman, arkitekt og forsker innen minneteori.

Teamet har utarbeidet forslag til utforming av minnested og tilhørende omgivelser. Skisseprosjektet er lagt til grunn for forslag til reguleringsplan.

Reguleringsplan

Statsbygg har sendt inn forslag til reguleringsplan til Hole kommune, og forventer førstegangs behandling i løpet av høsten 2019. Når planen deretter legges ut på høring og offentlig ettersyn kan alle som ønsker komme med innspill til planforslaget. Endelig vedtak av planen skjer etter høring og vurdering av eventuelle innspill.

Planforslaget består av et plankart med tilhørende bestemmelser, og en planbeskrivelse. I tillegg hører det med en rekke vedlegg og temarapporter som trafikkanalyse, besøksanalyse osv. Merk at dokumentene som er publisert er foreløpige og kan bli endret som følge av kommunens saksbehandling. Det er altså ikke gitt at det er dokumentene som nå er publisert som vil bli lagt ut på offentlig ettersyn.

Planforslaget som er oversendt til kommunen finner du under fanen planforslag til venstre.

Framdrift

Vi ønsker å ferdigstille minnestedet til juli 2021, altså tiårs-markeringen for terrorangrepet 22.juli. Selv om en slik framdrift er ønskelig, er det et ambisiøst og usikkert mål for prosjektet.

Spørsmål eller synspunkter kan sendes på mail til utoyakaia@statsbygg.no.

Byggeprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Utøyakaia

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjekttype: Skisseprosjekt og reguleringsplan
Prosjektnummer: 1011801
Planleggingsfasen er forventet å vare frem til sommeren 2019

Reidar Søbstad
Prosjektleder
Mob. 90922118
Send e-post

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
Mari Magnus
Seniorarkitekt
Mob. 41462849
Send e-post

×