Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, I Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnestedet.

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia i Hole skal være et sted for å minnes, og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. God involvering av den nasjonal støttegruppen etter 22. juli hendelsene, AUF, Hole kommune og lokalsamfunnet er et viktig premiss for arbeidet.

Bakgrunn

AUF og støttegruppen foreslo i februar 2017 at det nasjonale minnestedet i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, i stedet for på Sørbråten.

Statsbygg vurderte egnetheten i en rapport levert juni 2017, og konkluderte med at Utøyakaia var egnet som nasjonalt minnested. Samme måned besluttet regjeringen at det nasjonale minnested i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, og at det ikke skal etableres et minnested på Sørbråten.

23. juni fikk Statsbygg i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å lage reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt for nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

I mai 2018 valgte Statsbygg teamet som har formgitt minnestedet. Teamet består av arkitekt Beate Hølmebakk, oppdragsleder og hovedansvarlig, og arkitekt Per Tamsen, begge fra Manthey Kula arkitekter, og den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas Smets. I tillegg har Mattias Ekman har bidratt som forsker innen minneteori.

Teamet har utarbeidet forslag til utforming av minnested og tilhørende omgivelser. Skisseprosjektet er lagt til grunn for forslag til reguleringsplan. 

Reguleringsplan


Statsbygg har vært forslagsstiller for reguleringsplanen for minnestedet. Reguleringsplanen ble vedtatt av Hole kommune 14.05.20. Du finner vedtatt plan, med samtlige plandokumenter under fanen reguleringsplan til venstre på siden. Vedtatt plan finner du også på Hole kommunes hjemmeside.

Framdrift

Vi ønsker å ferdigstille minnestedet til juli 2021, altså tiårs-markeringen for terrorangrepet 22.juli. Selv om en slik framdrift er ønskelig, er det et ambisiøst og usikkert mål for prosjektet.

Spørsmål eller synspunkter kan sendes på mail til utoyakaia@statsbygg.no.

Byggeprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Utøyakaia

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjekttype: Byggeprosjekt
Prosjektnummer: 1011801

Reidar Søbstad
Prosjektleder
Mob. 90922118
Send e-post

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
Mari Magnus
Seniorarkitekt
Mob. 41462849
Send e-post

×