Adamstuen etterbruk og salg

Statsbygg arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.  

Etter planen flytter Veterinærhøgskolen (som er en del av NMBU) og Veterinærinstituttet til Campus Ås i 2020 og frigjør dermed statens eiendommer for annen bruk. Mattilsynet og VESO Apotek holder også til i bygningene i dag. 

Eiendommene utgjør til sammen et sentralt beliggende byområde i Oslo med en størrelse på ca. 65 daa og en bygningsmasse på ca. 59.000 kvm BTA. Bygningenes alder spenner fra ca. 1820 til 1997 og ca. en tredel av bygningsmassen er underlagt vern. Eiendommens nyere bygningsmasse inneholder blant annet laboratorier av internasjonal standard.

Prosjektet skal sikre at eiendommene utvikles på en slik måte at de får best mulig verdi for staten og samtidig bidrar til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling.

Statsbygg har ambisjoner om å gjennomføre en utviklings- og evt. planprosess med høy kvalitet, der områdets eksisterende kvaliteter blir supplert med nye muligheter tilpasset framtidige brukere. Utviklingen av området vil foregå i samarbeid med Oslo kommune som byplanmyndighet.

Statsbygg har i 2018 gjennomført mulighetsstudier for å undersøke eiendommenes utviklingspotensial. Fire team har vært engasjert for parallelle oppdrag; honorerte konsulentoppdrag innen byutvikling, arkitektur og eiendomsutvikling. En ekstern faglig evalueringsgruppe har gitt Statsbygg råd med utgangspunkt i mulighetsstudiene. I juni 2018 ble grunnlag for område- og prosessavklaring innsendt til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Mulighetsstudiene, evalueringsrapporten og grunnlaget for område- og prosessavklaringen kan i sin helhet lastes ned under fanen Dokumenter.

Statsbygg skal høsten 2018 komme tilbake til departementet med anbefalinger for det videre arbeidet med etterbruk av eiendommene.

De deler av eiendommen som ikke skal brukes av offentlige aktører vil bli solgt på det åpne markedet i henhold til instruks om avhending av statlig eiendom.

Utviklingsprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Adamstuen-området

0454 OSLO

Fakta

Prosjekttype: Områdeutvikling
Oppdragsgiver:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ferdigstilling: Ikke fastsatt
Status: Mulighetsstudier. Område- og prosessavklaring i Oslo kommune.
Prosjektnummer: 1127701

×