Adamstuen etterbruk og salg

Statsbygg arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med etterbruk og salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.

Etter planen flytter Veterinærhøgskolen (som er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og Veterinærinstituttet til Campus Ås i 2020. Dermed frigjøres statens eiendommer for annen bruk. Mattilsynet og VESO Apotek holder også til i bygningene i dag.

Eiendommene utgjør til sammen et sentralt beliggende byområde i Oslo med en størrelse på ca. 65 daa og en bygningsmasse på ca. 59.000 kvm BTA. Bygningenes alder spenner fra ca. 1820 til 1997 og ca. en tredel av bygningsmassen er underlagt vern. Eiendommens nyere bygningsmasse inneholder blant annet laboratorier av internasjonal standard.

Stort potensial

Prosjektet skal sikre at eiendommene utvikles på en slik måte at de får best mulig verdi for staten og samtidig bidrar til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling.

Statsbygg har gjennom mulighetsstudier undersøkt eiendommenes utviklingspotensial, der områdets eksisterende kvaliteter er supplert med nye muligheter tilpasset ulike framtidige brukere. Mulighetsstudiene er gjort i samarbeid med Oslo kommune som byplanmyndighet.

Med utgangspunkt i mulighetsstudien er det gjennomført en område- og prosessavklaring i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

Har fått i oppdrag å selge

Ingen andre statlige aktører har meldt behov for eiendommene som formålsbygg. I august 2019 ga derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbygg i oppdrag å selge dem.

Les oppdragsbrevet fra departementet her.

Mulighetsstudiene har vist at eiendommene kan utvikles til mange ulike formål og har stort potensiale for god gjenbruk. Statsbygg vurderer at nye eiere vil vite best hvilke konkrete tilpasninger som må gjøres på eiendommene for å lykkes med en bruk som svarer til de rammene staten og kommunen legger.

Tilbys sykehuset og kommunen først

Før eiendommene selges vil Oslo universitetssykehus få anledning til å inngå en langsiktig leieavtale for deler av arealene. Leieavtalen vil bli overtatt av de nye eierne.

Deretter vil Oslo kommune få anledning til å kjøpe arealer til kommunale behov. Målsettingen er å avklare et kommunalt kjøp i løpet av 2019.

Arealer som eventuelt ikke selges til Oslo kommune vil bli solgt i det åpne markedet i henhold til instruks om avhending av statlig eiendom.

Målsettingen er å ha nye eiere på plass når eiendommene fristilles høsten 2020. Salgene skal godkjennes av regjeringen.

Utviklingsprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Adamstuen-området

0454 OSLO

Fakta

Prosjekttype: Områdeutvikling
Oppdragsgiver:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ferdigstilling: Ikke fastsatt
Status: Besluttet solgt.
Prosjektnummer: 1127701

×