Fornebu: Fra flyplass til bærekraftig bydel

Publisert 29.06.2015

Forvandlingen av Fornebu-området fra hovedflyplass til framtidsrettet bolig- og næringsområde har vært et av Norges største og mest ambisiøse utviklingsprosjekter, - et samarbeidsprosjekt mellom staten ved Statsbygg og Oslo kommune.

Miljøvennlige løsninger for energiforsyning og transport, god ressursutnyttelse og biologisk mangfold har stått sentralt i alle faser av prosjektet.

Fornebu ble nedlagt som Norges hovedflyplass i 1998 og et område på 3400 dekar ble frigjort.

Ansvaret for planleggingen av etterbruk av flyplassområdet ble i 1995 overført fra Luftfartsverket til Statsbygg, som fikk det koordinerende ansvaret for å oppfylle statens mål for utviklingen av Fornebu. Da flyplassen ble nedlagt, ble også forvaltningen av statens arealer og bygninger overført til Statsbygg.

Etterbruk og infrastruktur

Prosjektets utredningsfase omfattet planprosesser, konsekvensutredninger og miljøoppfølgingsprogram, investerings- og verdianalyser samt anbefaling og strategi for realisering.

Gjennomføringsfasen omfattet salt, utbygging av infrastruktur og gjennomføring av tiltak i forurenset grunn. Prosjektet var todelt:

  • Etterbruksprosjektet håndterte forvaltning og salg av statlige eiendommer og opprydding av forurenset grunn.
  • Infrastrukturprosjektet gjennomfører utbyggingen av hovedveier, teknisk infrastruktur og grøntstruktur. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg og Oslo kommune og er underlagt et eget styre med representanter fra begge eiere.

Utviklingsprosjekt. Ferdige

Fornebu-området

1360 FORNEBU

Kommunedelplan for Fornebu

ble vedtatt av Bærum kommunestyre i 1999 og legger til rette for boliger, næringsområder, forretninger, og offentlig arealer med naturreservater for fugleliv, fossil-forekomster og rekreasjonsarealer. Se kommunedelplanen på Bærum kommunes nettsider.

Kontaktinformasjon

Statsbygg Infrastruktur Fornebu
Postboks 8106 Dep.
0032 Oslo

Besøksadresse
Statsbygg. Byporten, Oslo

Last ned og les mer:

Fakta Fornebu
Faktaark

×