Forskningsparken og Longyearbyen. Utviklingsplan 2040

Publisert 21.06.2016

Utviklingsprosjektet ble initiert av Statsbygg våren 2015. Forskningsparkens hovedaktører og Longyearbyen Lokalstyre kom tidlig med i samarbeidet. Alle partene ønsket en utviklingsplan som i tillegg til å utrede Forskningsparkens areal- og bygningsmessige behov, også skulle belyse koblingen og integrasjonen mellom Forskningsparken og Longyearbyen i et lengre utviklingsperspektiv.

Utviklingsplan for Forskningsparken og Longyearbyen handler derfor om en gjensidig styrking av by og campus. Planen skal medvirke til å styrke Longyearbyen som by og familiesamfunn gjennom satsing på Forskningsparken og videreutvikling av Longyearbyen som plattform for forskning og utvikling. Analyser og studier av hvordan by og campus kan bli bedre integrert både fysisk og opplevelsesmessig, står sentralt. Samtidig legges det til rette for at potensialet som ligger i at Forskningsparken er lokalisert i Longyearbyen utnyttes bedre. Planen vil være et underlag for pågående sentrumsplanprosess, som i sin tur er viktig grunnlag for videre byutvikling gjennom privat næringsutvikling og offentlig innsats med felles mål for Longyearbyen.

I planen er Forskningsparken videreutviklet som et moderne campusområde med hensiktsmessige og effektive lokaler for den virksomheten som pågår i dag og for framtidig økning av forsknings-, undervisnings- og formidlingsaktiviteten. Utviklingsplanen viser også en mulig utbygging av Forskningsparken med et nytt byggetrinn III som ville skape en klar orientering mot byen og eksponere Forskningsparkens aktiviteter. Forskningsparken er også planlagt videreutviklet for ytterligere aktiviteter for byens befolkning.

Strategisk satsing for å opprettholde norsk suverenitet er aktualisert med forsert nedtrapping av kullvirksomheten. Et sentralt punkt i den nye Svalbardmeldinga som ble lagt fram 11. mai 2016 (Meld. St. 32 (2015-2016)), er utvikling av en overordnet strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard.

Statsbygg håper utviklingsplanarbeidet kan bidra til et godt grunnlag for videre prosesser på Svalbard knyttet både til overordnet strategiarbeid og lokal byutvikling.

Utviklingsprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Fakta

Prosjekttype: Campusutviklingsplan/byutviklingsplan
Oppdragsgivere/samarbeidspartnere: UNIS, Longyearbyen lokalstyre, Norsk polarinstitutt, Svalbard museum, Norges forskningsråd
Prosjektledelse: Statsbygg 
Status: Rapport ferdig 1. juni 2016 
Prosjektnummer: 1111901

Prosjektleder

×