Kunnskapsgrunnlag om universitets- og høgskolebygg

Publisert 16.08.2018

Kunnskapsdepartementet ga 21.2.17 Statsbygg oppdrag om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om bygningsmassen ved statlige universiteter og høyskoler som en del av grunnlaget deres for å utvikle en helhetlig investeringsplan for universitets- og høyskolebygg. 

Oppdraget tok utgangspunkt i hvor mange kvadratmeter bygningsmasse institusjonene disponerer fordelt på ulike eie- og leieforhold (den fysiske dimensjonen). Dette ses i sammenheng med andre dimensjoner:

- Den funksjonelle dimensjonen: bruken av arealene
- Persondimensjonen: brukerne av arealene, dvs. studenter og ansatte
- Den økonomiske dimensjonen: kostnader knyttet til bygg og verdien av bygg
- Miljødimensjonen: byggenes og campusenes miljøavtrykk

Oppdraget er i hovedsak basert på sammenstilling av eksisterende informasjon og data på institusjonsnivå som forelå våren 2017. Statsbygg har revidert rapportene A og B på bakgrunn av innspillene som kom fram i en høringsrunde våren 2018. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et vedlegg til Rapport C – Økonomisk dimensjon for beregning av huskostnader, som kan leses via departementets nettsider. 

Utviklingsprosjekt. Ferdige

×