Marine FoU-virksomheter i Bergen. Konseptvalgutredning

Publisert 03.01.2017

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for samlokalisering og felles infrastruktur for flere marine FoU-virksomheter i Bergen.

Konseptvalgutredningen skal vurdere mulighetene for samlokalisering og felles infrastruktur for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat, Veterinærinstituttet, Nofima og det marine FoU-miljøet ved Universitetet i Bergen. Utredningen omfatter også Fiskeridirektoratet. Det er Metier som har utarbeidet konseptvalgutredningen på oppdrag fra Statsbygg.

Flere av de marine FoU-virksomhetene i Bergen har i dag små og lite hensiktsmessige lokaler og utdatert vitenskapelig utstyr. Særlig NIFES og Havforskningsinstituttet har behov for mer funksjonell bygningsmessig kapasitet. Det er også et behov for å finne løsninger på fremtidige utfordringer i marine næringer.

Konseptvalgutredningen har vurdert en rekke konsepter med ulike strategier for å løse virksomhetenes behov. Konseptene skal løse dagens utfordringer og ivareta fremtidig utvikling av marin FoU. Det anbefalte konseptet for en fremtidig løsning er et nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet. En samling av virksomhetene vil både kunne legge til rette for samspill mellom virksomhetene og mellom fagmiljøene internt i de ulike virksomhetene.

Samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier, og andre arealer. Videre vil en samlokalisering av virksomhetene kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer. Dette er betinget av at ledelse, kulturbygging og etablering av møteplasser stimulerer til slikt samarbeid. Konseptvalgutredningen understreker at et tiltak må følges opp av en detaljert plan for gevinstrealisering.

Det er ikke gjort vurdering av tomt i konseptvalgutredningen, men det er foretatt tomte- og reguleringsmessige vurderinger av ulike områder for å synliggjøre realismen i de ulike alternativene.

Konseptvalgutredningen ble iht. plan ferdigstilt i desember 2016, og er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Konseptvalgutredningen skal nå gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) i tråd med Finansdepartementets kvalitetssikringsregime.

Les pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 3. januar 2017.

Utviklingsprosjekt. Ferdige
Undervisning og forskning

Bergen

5000

Fakta

Prosjekttype: Konseptvalgutredning
Oppdragsgiver:
 Nærings- og fiskeridepartementet 
Ferdigstilling: Desember 2016
Prosjektnummer: 1117701

Prosjektleder

×